Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 1384 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Besluit markt en overheid

  Op 22 maart jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel markt en overheid aangenomen. Deze wet voorziet in 4 gedragsregels voor overheden wanneer zij zelf of via hun overheidsbedrijven economische activiteiten verrichten. Het principe achter de gedragsregels is het voorkomen van concurrentievervalsing. Op basis van artikel 25m van de wet, is een AMvB opgesteld die een technische uitwerking geeft aan 2 van de 4 gedragsregels, namelijk de integrale kostendoorberekening en het bevoordelingsverbod.

 • consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening

  In vervolg op de Implementatiewet consumentenkrediet, worden de overgebleven bepalingen in de Wet op het consumentenkrediet, de regels betreffende koop op afbetaling en huurkoop in Boek 7A BW, de Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken en bepalingen inzake geldlening herzien en afgestemd op elkaar en in Boek 7 geïntegreerd.

 • Wijziging Boek 1 BW

  N.a.v. de evaluatie Wet openstelling huwelijk en Wet geregistreerd partnerschap wordt o.a. voorgesteld het vermoeden van vaderschap ook voor de mannelijke geregistreerde partner van de moeder te laten gelden en de rechterlijke toestemming voor de erkenning door een gehuwde man van een kind van een andere vrouw dan zijn echtgenote te laten vervallen. Daarnaast worden enkele andere wijzingen voorgesteld in Boek 1 BW, o.a. op het terrein van het gezag en het gezagsregister.

 • wet natuur

  Het wetsvoorstel voorziet in een nieuw wettelijk kader voor de natuurwetgeving, ter bescherming van gebieden, soorten en houtopstanden.

 • Europees bevel tot conservatoir beslag

  Het voorstel van de Europese Commissie stelt een nieuwe en zelfstandige Europese procedure voor grensoverschrijdend conservatoir beslag op bankrekeningen in, die als alternatief moet bestaan voor de nationale procedures.

 • Wijziging bepalingen boek 1 BW ivm transgenders

  Deze wijziging Burgerlijk Wetboek vergemakkelijkt voor transgenders de wijziging vermelding geslacht op geboorteakte. wijzigen.

 • Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens

  Consultatie van onderwijsinstellingen, ouders en leerlingen en softwareleveranciers over het besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens.

 • Besluit continuïteit telecommunicatie

  Dit besluit bevat nadere regels m.b.t technische en organisatorische maatregelen en eisen alsmede m.b.t. meldplicht, informatieplicht en aanwijzing ter waarborging van de continuiteit van openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten.

 • Biedboekwet

  Het wetsvoorstel beoogt huurders van motorbrandstoffenverkooppunten langs rijkswegen te verplichten tot het beschikbaar stellen van aanvullende biedboekgegevens (doorzetgegevens, verkochte kaartliters en shopomzet) voorafgaand aan de veiling van de huurrechten.

 • Regeling uitvoering FLEGT-verordeningen

  consultatie van uitvoeringsregeling voor de Europese FLEGT-verordeningen

Zoeken
Uitgebreid zoeken