Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet

Het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet wordt gewijzigd in verband met de vergoedingensystematiek en een uitbreiding van de reikwijdte van het besluit (Caribisch Nederland).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-07-2021
Einddatum consultatie 02-08-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Op grond van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet brengt Agentschap Telecom vergoedingen in rekening bij houders van een frequentievergunning en -registratie voor de werkzaamheden en diensten die het agentschap voor of namens hen verricht.

Het concept besluit is dus relevant voor houders van een frequentievergunning of -registratie zoals telecomaanbieders, (commerciële) omroepen, bedrijven met een lokaal communicatienetwerk, en radiozendamateurs.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De vergoedingensystematiek wordt op enkele punten gewijzigd, waardoor:
- Agentschap Telecom niet langer facturen hoeft te versturen voor een gedeelte van het kalenderjaar, maar dat voor een heel jaar kan doen. Dat is voor de vergunning- of registratiehouder eenvoudiger.
- Het mogelijk wordt om vergoedingen voor een langere periode dan een jaar vast te stellen. In het geval dat een vergoeding voor onbepaalde tijd wordt vastgesteld, geeft dat degene die deze vergoeding dient te betalen meer zekerheid over de hoogte van het bedrag voor een langere periode.
- Het mogelijk wordt uitvoeringskosten in rekening te brengen voor het geheel of gedeeltelijk afwijzen van een aanvraag of voor kosten die gemaakt zijn ter behandeling van een aanvraag die wordt ingetrokken. Dit sluit aan op het Besluit doorberekening kosten ACM.

Verder zijn de effecten voor de doelgroep naar verwachting beperkt. Het gaat om bestaande vergoedingen die Agentschap Telecom reeds in rekening brengt. Deze wijziging introduceert géén nieuwe vergoedingen en levert Agentschap Telecom geen hogere inkomsten op. De wijziging zorgt voor meer aansluiting bij de systematiek in het Besluit doorberekening kosten ACM, waardoor binnen EZK meer eenvormigheid en eenduidigheid wordt bereikt voor wat betreft het in rekening brengen van vergoedingen.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het gehele wijzigingsbesluit.

Downloads

  • Concept regeling

    Ontwerp Besluit tot wijziging van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet in verband met de vergoedingensystematiek en een uitbreiding van de reikwijdte

  • Ontwerp toelichting

    Nota van Toelichting - nu met regeldrukparagraaf

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling