Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 2056 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Besluit toegankelijkheid personenvervoer per vliegtuig en over water

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de implementatie voor van de Europese Toegankelijkheidsvoorschriften (EU/2019/882) voor personenvervoer per vliegtuig en over water. Dit vergroot de toegankelijkheid van informatie voor personen met een handicap. Er worden minimumeisen gesteld voor personenvervoer per vliegtuig en over water, vanaf 28 juni 2025. Dit was eerder nog niet geregeld.

 • Wetsvoorstel wijziging Awb n.a.v. HvJ EU Varkens in Nood

  Voor bestuursorganen / uitvoeringsorganisaties op rijks- en decentraal niveau die Aarhus-besluiten nemen ( d.w.z. besluiten over activiteiten die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben), burgers/bedrijven, belangenoranisaties en bestuursrechtspraak 

 • Verzamelwijziging Bbl periodieke beoordeling van gebouwen, schileisen tijdelijke bouw en overige onderwerpen

  Er gaat een verplichting gelden voor de periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen. De  schileisen voor tijdelijke woningen worden aangescherpt. De eisen voor warmteweerstand gaan gelden voor de gemiddelde waarde.  En de brandklasse van binnendeuren wordt gewijzigd. 

 • Regeling uitwerking maatstaven studiesucces mbo

  Per 1 augustus 2022 wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs. De Inspectie krijgt een wettelijke grondslag om een beroepsopleiding als ‘zeer zwak’ te beoordelen. Daarvoor is onder andere nodig dat sprake is van onvoldoende studiesucces. In de AMvB is vastgelegd welke indicatoren gelden voor studiesucces. Deze regeling legt vast hoe de indicatoren berekend en genormeerd worden.

 • Wegenverkeerswet 1994 ivm onafhankelijke keuringsinstantie en goedkeuring bijzondere bromfietsen

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Wegenverkeerswet 1994. Dit in verband met het keuren en toelaten van bijzondere bromfietsen zoals de BSO-bus door de RDW als onafhankelijke keuringsinstantie. Daarnaast worden er met dit wetsvoorstel voorbereidende stappen gezet voor een nieuw wettelijk kader voor Licht Elektrische Voertuigen (LEVs), zoals elektrische steps en elektrische (bak)fietsen.

 • Coronabelastingschulden

  Op 26 januari 2022 is de motie Mulder aangenomen in de Tweede Kamer. Met deze motie wordt de regering verzocht om in overleg te treden met het bedrijfsleven, zoals de horeca, kappers et cetera, om tot een oplossing te komen voor de problematiek die speelt omtrent het aflossen van uitgestelde belastingschulden. Met een internetconsultatie beoogt het kabinet dit overleg breed vorm te geven en inzicht te verkrijgen in de mogelijke knelpunten. 

 • wetsvoorstel intrekking verhuurderheffing

  Dit wetsvoorstel regelt de intrekking van de verhuurderheffing. 

 • Het eerste concept van het Nederlandse herstel- en veerkrachtplan (HVP)

  Bij de totstandkoming van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP), waarmee aanspraak wordt gemaakt op middelen vanuit de Europese Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (HVF), heeft het kabinet gekozen voor een breed consultatieproces, onder andere door middel van deze publieke internetconsultatie. Op basis van het bijgaande eerste concept van het plan wordt iedereen in de gelegenheid gesteld bij te dragen op dit eerste concept van het Nederlandse HVP.

 • Wijziging besluit verwerking persoonsgegevens GDI ivm bevoegdheidsverklaringsdienst en gezagsmodule

  Het is belangrijk dat burgers ook digitaal wettelijk vertegenwoordigd kunnen worden bij de overheid. Bijvoorbeeld als zij onder bewind of onder ouderlijk gezag staan. Om dit mogelijk te maken wordt gewerkt aan de zogeheten bevoegdheidsverklaringsdienst en een gezagsmodule. Zo kunnen wettelijk vertegenwoordigers namens een ander met hun eigen inlogmiddel diensten afnemen. Het is namelijk niet toegestaan om met de DigiD van een ander in te loggen.

 • Urm AP05

  Het wordt mogelijk gemaakt digestaat te mengen met dierlijke meststoffen. Ook wordt geregeld dat coproducten niet gemengd aangeleverd mogen worden, maar wel gemengd mogen worden op locatie voor de vergisting. Stoffen worden toegevoegd aan bijlage Aa. In bijlage H wordt geregeld dat in AP05 de NEN 7433 gebruikt kan worden en wordt e.e.a verduidelijkt. De ringtesten voor laboratoria vervallen. De forfaitaire mineralengehalten worden bijgewerkt. Er worden correcties uitgevoerd in bijlagen Ea en M.

Zoeken
Uitgebreid zoeken