Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 1411 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Wijziging subsidieregeling sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

  De geconsulteerde stukken voorzien in wijzigingen van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij en de Regeling subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (hierna: de subsidieregeling) om de subsidiebedragen te actualiseren en, waar mogelijk, knelpunten weg te nemen.

 • Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag

  De verbreding van het beslagregister is de volgende stap om het bestaansminimum van mensen met schulden beter te beschermen en om ophoging van schulden met onnodige proces- en executiekosten te voorkomen. Voor een goede uitvoering moeten beslagleggende (overheids)partijen over verschillende gegevens beschikken. Het doel van het wetsvoorstel is een wettelijke grondslag creëren voor de verbeterde uitwisseling van gegevens tussen de beslagleggende partijen.

 • Besluit kinderopvangtoeslag 2021

  Jaarlijks indexeert de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens in de kinderopvangtoeslag. De indexatie gebeurt op basis van de landelijke loon- en prijsontwikkeling die het CPB jaarlijks raamt. Om hiervoor zo recent mogelijke cijfers te gebruiken wordt de raming die het CPB eind maart 2020 publiceert gebruikt (het CEP). De precieze bedragen in dit besluit zijn daarom op dit moment nog niet opgenomen.

 • Wetsvoorstel doorstroomtoetsen po

  De naam van de eindtoets wordt gewijzigd in de doorstroomtoets. Om kansenongelijkheid tegen te gaan, melden alle leerlingen zich op één moment aan voor het vo. Om direct zorg te dragen over de kwaliteit van de toetsen wordt het CvTE ingesteld als kwaliteitsbewaker. Marktpartijen bieden inmiddels kwalitatief goede toetsen aan, waardoor de overheid kan stoppen met het aanbieden van een eindtoets.

 • Verzamelwijziging Bbl veiligheidscoördinator

  In dit besluit worden enkele wijzigingen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving aangebracht. De wijzigingen zijn onderdeel van beleidsontwikkeling in het kader van de doelen van bouwregelgeving, en zijn onder meer gericht op het regelen van een veiligheidscoördinator voor de directe omgeving van een bouw- of sloopterrein.

 • Wijziging van het Besluit registratie implantaten

  De regering vindt het belangrijk dat patiënten veilig zijn. Daarom is er een register voor implantaten. Wanneer er iets mis is met een implantaat, kan de minister in dit register zien welke zorgaanbieders dit implantaat hebben gebruikt. De minister kan dan de zorgaanbieders vragen om de patiënten te informeren. De registratieplicht geldt nu voor een aantal implantaten die op een inclusielijst staan. Met dit besluit wil de Regering de inclusielijst uitbreiden met alle hoog risico implantaten.

 • Open Standaard REST API Design Rules (applicaties en data snel en effectief met elkaar verbinden)

  Het Forum Standaardisatie heeft als doel interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector. Het Forum onderhoudt de lijst met verplichte en aanbevolen open standaarden. Op basis van een expertonderzoek wordt geadviseerd om REST API Design Rules op de ‘pas toe of leg uit’-lijst (verplicht) te plaatsen. In deze openbare consultatie kunt u reageren op dit advies.

 • Open Standaard Nederlands overheidsprofiel OAuth 2.0 (autorisatie voor met name webbased applicatie)

  Het Forum Standaardisatie adviseert het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) om het Nederlands overheidsprofiel OAuth op de ‘pas toe of leg uit’-lijst te plaatsen, en de onderliggende standaard OAuth op de lijst aanbevolen standaarden. In deze openbare consultatie kunt u reageren op dit advies.

 • Wijziging Wfsv

  Het kabinet wil kleine werkgevers financieel tegemoetkomen voor de kosten van loondoorbetaling en re-integratie. Kleine werkgevers kunnen deze tegemoetkoming aanwenden om zich goed te verzekeren via bijvoorbeeld de MKB-verzuim-ontzorgverzekering. Deze dekt het financiële risico van loondoorbetaling bij ziekte af en helpt de kleine werkgever bij de verplichtingen en taken rondom loondoorbetaling bij ziekte, waarmee zij dus ook ontzorgd kunnen worden.

 • Open Standaard EPUB versie 3.2 (reflowable, niet-reviseerbare elektronische documenten)

  Het Forum Standaardisatie heeft als doel interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector. Het Forum onderhoudt de lijst met verplichte en aanbevolen open standaarden. Op basis van een expertonderzoek wordt geadviseerd om een versiewijziging van de open standaard EPUB op de lijst aanbevolen standaarden door te voeren. In deze openbare consultatie kunt u reageren op dit advies.

Zoeken
Uitgebreid zoeken