Veel gestelde vragen

Hieronder zijn enkele veel gestelde vragen en antwoorden weergegeven.

Waarom internetconsultatie?

Het kabinet vindt internetconsultatie een nuttig instrument als aanvulling op de reeds bestaande consultatiepraktijk in het wetgevingsproces. Door internetconsultatie krijgen meer mensen, bedrijven en instellingen informatie over wetgeving die in voorbereiding is en kunnen zij suggesties doen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van deze voorstelen te verbeteren. Internetconsultatie vergroot de transparantie van het proces, de mogelijkheden voor publieke participatie en levert een bijdrage aan de kwaliteit van wetgeving.

Over welke regelgeving wordt geconsulteerd?

Ministeries voeren consultaties uit over concepten van wetten, AMvB’s en ministeriële regelingen. Ook beleidsnotities kunnen via internetconsultatie aan u worden voorgelegd. De Tweede Kamer gebruikt het instrument soms ook voor de consultatie van initiatiefvoorstellen.

Wat wordt van u verwacht?

U kunt aan internetconsultatie deelnemen door een reactie te geven op de gestelde vragen. Het departement kan u in het algemeen uitnodigen om uw reactie op het voorstel te geven, maar het kan ook een of meerdere concrete vragen aan u voorleggen. De speciaal voor het experiment ontworpen site wijst u de weg. Nadat u uw reactie heeft gegeven worden uw naam en e-mail adres gevraagd. Deze registratie vindt plaats in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens. Direct na afloop van de registratie wordt aan de hand van drie vragen uw oordeel gevraagd over de inhoud en vorm van de consultatie. Deze vragen zijn niet verplicht.

Wat wordt er met uw bijdrage gedaan?

Uw reactie wordt met uw naam en woonplaats, indien u daar geen bezwaar tegen heeft, openbaar gemaakt op de website. Als u hier wel bezwaar tegen maakt wordt, behoudens de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid op grond van de Wet openbaar bestuur, uw reactie niet openbaar gemaakt, maar wel benut voor het eventueel verbeteren van het voorstel. Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties bekeken en wordt eventueel het wetsvoorstel aangepast. Het resultaat van de consultatie en de verwerking daarvan in het concept-voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen vermeld op de website. Dat gebeurt nadat de ministerraad het voorstel voor een wet of een AMvB c.q. de minister de concept-ministeriële regeling heeft goedgekeurd.

Hoe blijft u op de hoogte?

Nadat u uw reactie heeft gegeven ontvangt u een ontvangstbevestiging via een e-mail bericht. U kunt ook aangeven dat u via e-mail op de hoogte wilt blijven van de voortgang van het wetgevingsproces. Ook hierover ontvangt u een e-mailbericht.