Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 1524 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Wet kind, draagmoederschap en afstamming - kinderkoop en wensouderverlof

  Met het eerste deel van het voorstel wordt kinder(ver)koop strafbaar gesteld. met het tweede deel van het voorstel wordt wensouderverlof geregeld, vergelijkbaar aan de regeling die bestaat voor adoptiefouders en pleegouders. Beide voorstellen zullen worden opgenomen in het wetsvoorstel Kind, draagmoederschap en afstamming.

 • Wet Voorschriften vrijstelling leerplicht bij richtingbezwaren

  Dit wetsvoorstel heeft als doel dat jongeren, die zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van richtingbezwaar, vervangend onderwijs wordt aangeboden door hun ouders (ook wel thuisonderwijs genoemd). Op dit onderwijs wordt toezicht gehouden door daartoe specifiek opgeleide inspecteurs van de Inspectie van het onderwijs

 • Verzamelwet gegevensbescherming

  Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van de UAVG en enkele andere wetten in verband met het stroomlijnen en actualiseren van het gegevensbeschermingsrecht. Ruim een jaar na de invoering van de UAVG is, mede naar aanleiding van de motie Koopmans (zie de brief aan de Tweede Kamer van 1 april 2019), voor een aantal onderwerpen besloten dat het wenselijk is de UAVG te wijzigen. Op 31 oktober jl. is de Tweede Kamer geïnformeerd over een aantal andere onderwerpen die wetswijziging vergen.

 • Definitie begrip 'inkomstenverhouding'

  • Het Besluit SUWI geeft eenduidige regels over opname van gegevens van werknemers en uitkeringsgerechtigden per inkomstenverhouding in loonaangiften en polisadministratie. • Het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen regelt enkele aanpassingen naar aanleiding van het gewijzigde Besluit SUWI.

 • actualisering diergezondheidsregels in de Wet dieren

  De nieuwe Europese diergezondheidsverordening (Animal health regulation) wordt 21 april 2021 van toepassing. Op dat moment zal de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren worden ingetrokken en worden de nationale diergezondheidsregels op de Wet dieren gebaseerd. Omdat die regels al in juli 2011 zijn vastgesteld is bekeken of de Wet dieren op onderdelen actualisatie behoeft. Op die onderdelen heeft dit wetsvoorstel betrekking.

 • Lachgasbesluit

  Met dit besluit wordt lachgas op lijst II van de Opiumwet geplaatst en worden de oorspronkelijke toepassingen van lachgas uitgezonderd van het Opiumwetverbod.

 • wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 in verband met de digitale lagen 3 en 7

  Met dit wijzigingsbesluit wordt het mogelijk gemaakt om twee digitale lagen met landelijke dekking te vormen. De digitale laag 3 en de digitale laag 7 worden omgevormd tot lagen met landelijke dekking.

 • Wijziging Besluit Voertuigen aanpak tellerfraude

  Het Ministerie van IenW bereidt een wijziging van Besluit Voertuigen voor, om de aanpak van fraude met tellerstanden verder te verbeteren. Er komt een verbod op handel in en rijden met apparaten die een teller van een motorvoertuig kunnen manipuleren. Ook wordt de registratie van tellerstanden op 3 manieren aangepast: registratie ook verplicht voor motorfietsen, bij onderhoud en reparaties voor minder dan 150 euro en bij een bandenwissel. De verplichting tot registratie bij demontage vervalt.

 • Wijziging Kieswet i.v.m. definitieve invoering stembiljet kiezers buiten Nederland

  Kiezers buiten Nederland stemmen sinds mei 2014 op basis van de 'Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming'. De Tijdelijke experimentenwet loopt af per 1 januari 2022. Dit wetsvoorstel voorziet in een permanente regeling, zodat de kiezers buiten Nederland kunnen blijven stemmen met een stembiljet dat per e-mail aan hen kan worden toegezonden.

 • Uitvoeringsregeling Kadasterwet BES

  De Kadasterwet BES regelt dat de kadasterfunctie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt uitgeoefend door het Kadaster. Deze regeling geeft uitwerking aan een aantal artikelen van de Kadasterwet BES over: • hoe de bestuurscolleges geraadpleegd worden; • hoe de zienswijzen van de bestuurscolleges tot stand komen (bijvoorbeeld over tarieven); • hoe het Kadaster met de zienswijzen om dient te gaan.

Zoeken
Uitgebreid zoeken