Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 2746 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Wijziging van de Cwu

  Dit wetsvoorstel moderniseert de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden (Cwu). De Cwu regelt in welke gevallen en op welke wijze de algemene of de beperkte noodtoestand kan worden afgekondigd en geeft procedures over het in- en buiten werking stellen van noodbevoegdheden tijdens deze noodtoestanden.

 • Wijziging Regeling bodemkwaliteit 2022

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijzigingsregeling voor van de Regeling bodemkwaliteit 2022. De Regeling bodemkwaliteit 2022 geeft uitvoering aan het Besluit bodemkwaliteit. Met deze wijzigingsregeling worden gewijzigde normdocumenten (beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema’s) aangewezen die gebruikt worden binnen het Kwalibo-stelsel (Kwaliteitsborging in het Bodembeheer).

 • Aanvullende raadpleging Balanced Approach Schiphol

  *For English, please visit:                                  "https://www.luchtvaartindetoekomst.nl/onderwerpen/samenwerking/geef-uw-mening-over-het-aangepaste-maatregelenpakket-schiphol/english-version". There you will find all relevant information about this consultation, including attached documents and an instruction on how to submit a reaction on this consultation.*

 • Wijziging van Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs

  De regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs wordt jaarlijks gewijzigd voor de meest actuele toelatingseisen voor een associate degree- en bacheloropleiding. Daarnaast zijn nadere regels van procedurele aard doorgevoerd bij het aanmelden voor een opleiding waarvan één of meer trajecten een fixus heeft. Het aantal te verstrekken persoonsgegevens van een internationale aspirant-student bij aanmelding voor een opleiding is geminimaliseerd.

 • Wijziging Wet kinderopvang in verband met invoeren meldplicht

  We weten nu niet hoeveel ernstige veiligheidsincidenten er gebeuren in de kinderopvang. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat houders van kinderopvanglocaties en gastouders ernstige incidenten zo snel mogelijk doorgeven aan de toezichthouder. Hierdoor krijgt de toezichthouder betere informatie. Ook krijgt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een beter idee hoeveel ernstige incidenten er plaatsvinden en de oorzaak hiervan. Deze maatregel zorgt ervoor dat de kwaliteit en veiligheid van kinderopvang verbeterd wordt.

 • Wijziging van de Mediawet 2008 door verlaging van de rijksmediabijdrage

  In de Voorjaarsnota 2023 is besloten om de rijksmediabijdrage vanaf 2025 met € 24,3 miljoen en vanaf 2029 met € 13 miljoen te verlagen. De rijksmediabijdrage is het bedrag dat de overheid uit belastinggeld beschikbaar stelt om de publieke mediaopdracht te kunnen betalen en uitvoeren. Dit besluit is genomen omdat de overheid geld nodig had om de kosten van belangrijke dossiers te kunnen betalen. Ook is in de Voorjaarsnota 2023 besloten dat de landelijke publieke omroep de kans krijgt om meer geld via reclames te krijgen zodat de verlaging gecompenseerd kan worden.

 • Wijziging Besluit handel in emissierechten

  Dit betreft een wijziging van het Besluit handel in emissierechten in verband met de uitbreiding van gereglementeerde activiteiten die onder het emissiehandelssysteem vallen. Dit vergroot de uitvoerbaarheid van het ETS2.

 • Schorsende werking beroep Dublinzaken

  Door dit voorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 wordt in Dublinzaken aan het beroep in eerste aanleg tegen het overdrachtsbesluit automatisch schorsende werking toegekend. Hierdoor schort een voorlopige voorziening in hoger beroep weer in alle gevallen de overdrachtstermijn in Dublinzaken op. Dit betekent dat in minder zaken de overdrachtstermijn zal verstrijken en dit dus in minder gevallen in de weg zal staan aan een overdracht naar de lidstaat die de asielaanvraag moet behandelen. 

 • Wijziging Meststoffenwet in verband met de maximale mestproductie

  Dit wetsvoorstel stelt een aantal wijzigingen van de Meststoffenwet voor in verband met de implementatie van de derogatiebeschikking. Op 30 september 2022 heeft de Europese Commissie (EC) aan Nederland derogatie verleend van de maximale gebruiksnorm van 170 kg stikstof per hectare uit dierlijke mest in de Nitraatrichtlijn. Hieraan heeft de EC voorwaarden verbonden, onder meer over de maximale hoeveelheid dierlijke mest die op nationaal niveau geproduceerd mag worden. De nationale mestproductie mag vanaf 2025 niet hoger zijn dan respectievelijk 440,0 miljoen kg stikstof en 135,0 miljoen kg fosfaat (niveau mestproductie 2020 minus ca. 10%). Met dit wetsvoorstel wordt dit in nationale wetgeving geïmplementeerd (wijziging nationale mestproductieplafond) en worden ook de sectorale plafonds daarmee in lijn gebracht.

 • Uitwerking vergunning- en meldplicht handelingen poliovirus

  Er komt een vergunningplicht en meldplicht voor faciliteiten en instellingen die handelingen verrichten met poliovirus(materiaal). Beide plichten moeten worden uitgewerkt in lagere regelgeving via een wijziging van het Besluit publieke gezondheid (AMvB) en een wijziging van de Regeling publieke gezondheid (ministeriële regeling).