Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 1135 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Besluit acute zorg Wkkgz

  In een algemene maatregel van bestuur op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg worden eisen gesteld aan de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de acute zorg. De positie van het regionaal overleg acute zorgketen wordt versterkt en aanbod van acute zorg mag alleen onder voorwaarden worden opgeschort of beëindigd.

 • Wijziging van de Muntwet 2002 in verband met de aanbesteding van het vervaardigen van munten en het afschaffen van beleggingsmunten

 • Regeling tot implementatie van de bilaterale overeenkomst tussen de EU en de VS m.b.t. prudentiële maatregelen voor verzekering

  Ter consultatie wordt voorgelegd een concept ministeriële regeling waarmee voor herverzekeraars de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten met betrekking tot prudentiële maatregelen voor verzekering en herverzekering wordt geïmplementeerd.

 • Wijz Besluit onderstand BES ivm introductie toeslag AOV

  Het doel van het wijzigingsbesluit is om de inkomenspositie van alleenstaande AOV-gerechtigden te verbeteren.

 • Wetsvoorstel versterken positie mbo-studenten

  Iedere jongere, ongeacht zijn of haar financiële of persoonlijke situatie, moet de kans krijgen om onderwijs te volgen. Het wetsvoorstel ‘versterken positie mbo-studenten’ draagt hieraan bij via 1) de introductie van een mbo-studentenfonds; 2) maatregelen voor de versterking van de positie van zwangere mbo-studenten; 3) de introductie van de mbo-verklaring; 4) wijziging van de benaming van mbo-studenten en 5) het niet langer verplichten om nadere vooropleidingseisen te stellen.

 • Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

  Ter consultatie wordt voorgelegd een concept wetsvoorstel waarmee een groot deel van de bepalingen van richtlijn 2018/843 worden geïmplementeerd. Deze richtlijn wijzigt de vierde anti-witwasrichtlijn.worden geïmplementeerd.

 • Verruiming vrijstellingenbeleid beroepsonderwijs

  Naar aanleiding van signalen over de uitvoerbaarheid van de regels in het kader van de generieke examenonderdelen worden de regels hiervoor aangepast. Met deze wijziging komt er meer verantwoordelijk te liggen bij de school voor het stellen van regels voor vrijstellingen en het verlenen ervan.

 • Besluiten tolkvoorzieningen auditief beperkten Wmo 2015 en Participatiewet

  Het Wetsvoorstel centralisering tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd beoogt de Wmo 2015 en de Participatiewet te wijzigen. Het voorstel strekt ertoe dat bij algemene maatregel van bestuur zaken rond tolkvoorzieningen voor auditief beperkten in het leef- en werkdomein worden geregeld. Het gaat met name om de omvang en de inhoud van die tolkvoorzieningen en de voorwaarden waaronder de voorzieningen worden verleend.

 • Wkpb Beter Kenbaar

  Doel is vereenvoudiging van de huidige Wkpb. Het wetsvoorstel voorziet in één registratie van publiekrechtelijke beperkingen in de Basisregistratie Kadaster en in een verruiming van de objecttypen waarop beperkingen kunnen worden gevestigd zodat deze vanuit hun interne werkprocessen de beperkingen aan de BRK kunnen gaan leveren.

 • wet en besluit aanvullende middelen mbo

  Met het wetvoorstel wordt geregeld dat mbo-instellingen aanvullende middelen kunnen ontvangen bij zeer bijzondere omstandigheden, die naar redelijkheid en billijkheid niet uit de rijksbijdrage kunnen worden bekostigd. Tevens wordt geregeld dat deze middelen in latere jaren op de rijksbijdrage ingehouden kunnen worden. In het besluit wordt geregeld dat hiervoor gereserveerde, niet bestede en teruggevorderde middelen jaarlijks aan het macrobudget van de mbo-instellingen toegevoegd worden.

Zoeken
Uitgebreid zoeken