Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 1523 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Wijziging percentages Bbft 2019

  Met dit besluit wordt de verdeling van de toezichtkosten van de AFM onder de verschillende toezichtcategorieën gewijzigd. Deze wijziging houdt verband met de structurele toezichtkosten voor de nieuwe toetreders uit het Verenigd Koninkrijk. Tevens wordt bij de verdeling van de toezichtkosten van DNB de maatstaf bij de betaalinstellingen aangepast.

 • Besluit aanwijzing categorieën ontwikkelingen afdwingbare financiële bijdragen

  Bij de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet is een amendement aangenomen dat gemeenten de mogelijkheid geeft om langs publiekrechtelijke weg financiële bijdragen voor aangewezen categorieën ontwikkelingen te verhalen. De financiële bijdrage kan worden opgelegd aan initiatiefnemers van bouwactiviteiten waarvoor de overheid verplicht kosten verhaalt, als het kostenverhaal daarvoor nog ruimte laat. Dit besluit wijst de categorieën ontwikkelingen aan waarvoor dit instrument kan worden ingezet.

 • Wijzigingsregeling vakbekwaamheid energielabeldeskundigen

  De onderhavige regeling bevat een verruiming van het bewijs van vakbekwaamheid van erkend energielabeldeskundige, inhoudende dat een bewijs van vakbekwaamheid voor de nieuwe energiebepalingsmethode per 1 januari 2021, de NTA 8800, ook geldt als bewijs van vakbekwaamheid voor de huidige energiebepalingsmethode.

 • Reparatiewet Wvggz en Wzd

  De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) zijn als opvolger van de Wet Bopz op 1 januari 2020 in werking getreden. Deze wetten stellen regels over de rechtspositie van betrokkene, de procedures van besluitvorming en toepassing van verplichte zorg of onvrijwillige zorg. Dit wetsvoorstel beoogt de uitvoering van beide wetten te vereenvoudigen en enkele wetstechnische onvolkomenheden te herstellen.

 • Regeling aanvraag verlenging MTV NL-vergunning

  In het (concept) Besluit verlengbaarheid vergunning Mobiele TV Nederland B.V. is bepaald dat de momenteel in gebruik zijnde vergunning in het frequentiebereik in band III (174-230 MHz) met 4,5 jaar verlengbaar is tot en met 31 augustus 2028. Om deze verlenging te effectueren is het noodzakelijk om eveneens een aanvraagregeling te publiceren aangezien de vergunninghouder een aanvraag tot verlenging moet indienen.

 • Besluit verlengbaarheid vergunning Mobiele TV Nederland B.V.

  Om scenario 2A van de Taskforce Radio mogelijk te maken en op termijn een andere indeling van het digitale spectrum te realiseren, is het noodzakelijk dat een gedeelte van de huidige vergunning van MTV NL hiervoor wordt ingezet gedurende de looptijd daarvan. Met ( en dat de vergunning van MTV NL - indien mogelijk - zal worden verlengd. Het verlengbaarheidsbesluit strekt ertoe de MTV NL vergunning te verlengen.

 • Tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten in verband met de uitbraak van COVID-19

  In deze regeling staan o.a. de bedragen, voorwaarden en procedures voor de tegemoetkoming aan studenten die in het laatste jaar van hun opleiding studievertraging hebben opgelopen door de uitbraak van COVID-19. Deze regeling is de uitwerking van de in de Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 aangekondigde tegemoetkoming voor studenten, gevraagd door de Motie Jetten/Heerma.

 • Wetsvoorstel beschikking bij overgang van onderneming

  Het proces rondom de toerekening van lasten en de vaststelling van de premie bij overgang van onderneming te verbeteren, overgangen beter in beeld te krijgen en ook de werkgever eerder te informeren over de vaststelling van de overgang.

 • Implementatiebesluit kapitaalbuffers 2020

  Dit ontwerpbesluit bevat wijzigingen van het Besluit prudentiële regels (Bpr), het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten (BUEUVo) en het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft ter implementatie van de Richtlijn 2019/878/EU (CRD-V) en de Verordening (EU) 2019/876 (CRR-II) met betrekking tot kapitaalvereisten voor banken en beleggingsondernemingen.

 • Regeling voor de gebruiksvergoeding

  Bij de Invoeringswet Omgevingswet is een amendement aangenomen dat voorziet in een redelijke gebruiksvergoeding bij de oplegging van gedoogplichten. Het betreft een vergoeding voor het feit dat de eigenaar of rechthebbende grond in gebruik geeft aan een initiatiefnemer. De regeling voor de gebruiksvergoeding wordt toegevoegd aan de Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet.

Zoeken
Uitgebreid zoeken