Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met een nieuwe opzet van de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie inzake risico’s zware ongevallen met gevaarlijke stoffen

Reden van herziening is dat regelgeving op een aantal punten niet goed handhaafbaar en gebruikersonvriendelijk is, waardoor veiligheid en gezondheid van werknemers onvoldoende gewaarborgd kan worden. Deze punten zijn met name de complexe aanwijssystematiek, geen aansluiting op CLP en de overlap met het Brzo 2015. Met herziening moet worden bereikt dat bedrijven de ARIE beter kunnen naleven en dat de ARIE beter kan worden gehandhaafd, opdat de veiligheid van werknemers beter gewaarborgd wordt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-06-2021
Einddatum consultatie 06-08-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 4598
Onderwerpen Arbeidsomstandigheden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de herziening wordt beoogd dat bedrijven de ARIE beter kunnen naleven en dat de ARIE beter kan worden gehandhaafd, met als doel een betere waarborg voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers van de betreffende bedrijven.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt voor een concept-wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de daarbij behorende nota van toelichting. Deze teksten zullen worden samengevoegd tot één ontwerpbesluit. Tevens ligt ter internetconsultatie voor de conceptbijlage 0 bij de Arbeidsomstandighedenregeling, betreffende de lijst van stoffen, behorend bij artikel 2.2, onderdeel a, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Hierin wordt beschreven welke bedrijven en inrichtingen ARIE-plichtig zijn, op basis van drempelwaarden gelinkt aan een CLP-categorie (Classification, Labelling and Packaging) of een specifieke stof.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten