Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Dit wetsontwerp voert tijdelijk wijzigingen door in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omtrent de turboliquidatie. De wijzigingen betreffen de introductie van een financiële verantwoordingsverplichting voor bestuurders en de mogelijkheid om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen in geval van misbruik. Doel hierbij is om het vertrouwen in de regeling te vergroten en de turboliquidatie op die manier een toegankelijker instrument te maken voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-06-2021
Einddatum consultatie 27-07-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 11023
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bestuurders van rechtspersonen waarop artikel 2:19 BW van toepassing is (waaronder begrepen besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, naamloze vennootschappen, verenigingen en stichtingen), rechtspraak, openbaar ministerie, Kamer van Koophandel, Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst en marktpartijen in hun hoedanigheid als schuldeiser.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Turboliquidatie is een regeling waarbij rechtspersonen betrekkelijk snel en eenvoudig kunnen worden beëindigd. De verwachting is dat een aanzienlijk aantal ondernemers die getroffen zijn door de uitbraak van het COVID-19 virus, op korte termijn hun bedrijf willen beëindigen door middel van de turboliquidatie. Deze toename brengt tijdelijk een verhoogd risico mee op misbruik van de turboliquidatie. De voorgestelde regeling beschermt de positie van schuldeisers, vergroot de transparantie en gaat misbruik tegen. Hierdoor wordt het vertrouwen in de turboliquidatie vergroot, zodat de regeling toegankelijker wordt voor ondernemers om toe te passen.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het voorontwerp voor de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie en de bijbehorende toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Burgerlijk Wetboek Boek 2

Bron: wetten.overheid.nl