Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 1803 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Besluit experiment cross-over kwalificaties

  Met het experiment cross-overs wordt, in aanvulling op de herziening van de kwalificatiestructuur en de keuzedelen, ruimte geboden aan mbo-instellingen in samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven om cross-sectorale kwalificaties samen te stellen en op basis hiervan onderwijs te geven. Dit heeft ten doel mogelijk te maken dat mbo-instellingen snel kunnen inspelen op opkomende, cross-sectorale beroepen

 • Andere benadering gaswinning

  De gaswinning in Groningen veroorzaakt aardbevingen. Daarom is de gaswinning verminderd en wordt er voortdurend onderzoek gedaan om vast te stellen op welke wijze en met welke maatregelen gaswinning veilig en verantwoord kan plaatsvinden. In dit onderzoeksrapport is onderzocht of een andere benadering van gaswinning mogelijk en wenselijk is waarbij meer gas uit het buitenland wordt geïmporteerd. Dit met als doel de veiligheid van de inwoners van Groningen te vergroten.

 • Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak advocatuur

  Ontwerpbesluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak advocatuur

 • Besluit verwerking persoonsgegevens DigiD, DigiD Machtigen, MijnOverheid en BSN-Koppelregister

  Het besluit regelt welke gegevens t.b.v. DigiD, DigiD Machtigen, MijnOverheid en BSN-Koppelregister worden verwerkt door de minister van BZK, aan wie ze kunnen worden verstrekt en wat de bewaartermijnen zijn.

 • Ontwerpwetsvoorstel omvorming Stichting NIWO naar publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

  Dit wetsvoorstel beoogt de Wet wegvervoer goederen (Wwg) te wijzigen teneinde de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO), die krachtens privaatrecht is opgericht, om te vormen naar een krachtens publiekrecht ingesteld zelfstandig bestuursorgaan (zbo).

 • Wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod

  Het onderwerp van het wetsvoorstel dat ter consultatie wordt voorgelegd is de verplichting om op overeenstemming gericht overleg te voeren met andere schoolbesturen over het toekomstig onderwijsaanbod. Daarnaast gaat de consultatie over het vergemakkelijken van verplaatsen van een school, omzetten of uitbreiding met een richting.

 • Vernieuwing BBV ter bevordering van de interne sturing

  Begrotingen en jaarrekeningen zijn erg technisch en daardoor voor leden van de gemeenteraad en provinciale staten lastig te doorgronden. Door aanpassing van de regels die voorschrijven hoe financiële cijfers en de prestaties gepresenteerd worden, wordt geprobeerd hier verandering in te brengen.

 • Vereenvoudiging taxiregelgeving

  In het najaar van 2014 en voorjaar van 2015 heeft evaluatie van het taxibeleid en de taxiregelgeving plaatsgevonden. Op basis van de evaluatie heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer bij brief van 5 mei 2015 toegezegd de regelgeving op een vijftal onderdelen te versoepelen. Met deze ministeriële regeling wordt uitvoering gegeven aan deze toezegging.

 • Implementatiebesluit MCD

  Consultatie van de Algemene Maatregel van Bestuur ter implementatie van de Europese richtlijn inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen 2014/17/EU

 • Besluit energieprestatievergoeding huur

  Dit ontwerpbesluit stelt regels over de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder de energieprestatievergoeding tussen huurder en verhuurder kan worden overeengekomen. Verder wordt hierin een maximumbedrag voor de energieprestatievergoeding vastgesteld. Daarnaast bevat het een wijziging van het besluit huurprijzen woonruimte wat betreft de huurpunten voor woningen waarvoor een energieprestatievergoeding is overeengekomen.

Zoeken
Uitgebreid zoeken