Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 1523 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Beleidsregel mededinging en duurzame ontwikkeling

  Deze beleidsregel gaat over de toepassing van artikel 6, derde lid, van de Mededingingswet door de Autoriteit Consument en Markt op mededingingsbeperkende afspraken die zijn gemaakt met het doel duurzame ontwikkeling te bevorderen. Om te beoordelen of een duurzaamheidsafspraak onder de vrijstelling op het kartelverbod valt, worden per onderscheiden voorwaarde van artikel 6, derde lid, de voor duurzame ontwikkeling kenmerkende aspecten benoemd.

 • Wetsvoorstel macrodoelmatigheid mbo

  Het mbo speelt een cruciale rol in het opleiden van vakmensen. De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de spreiding van opleidingen kan beter. Dit wetsvoorstel creëert waarborgen om deelnemers, instellingen en bedrijfsleven in positie te brengen om een doelmatige situatie ook daadwerkelijk te realiseren. Mocht desondanks een ondoelmatige situatie blijven voortduren, dan kent dit wetsvoorstel een sluitstuk met ingrijpen door de overheid.

 • Wet invoering reële ambitieovereenkomst

  De consutatie betreft het voorontwerp van wet en de oplegbrief.

 • Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so

  In de wet Passend Onderwijs is een aantal technische omissies geslopen dat betrekking heeft op de bekostiging en door deze variawet Passend Onderwijs worden hersteld. Daarnaast worden enkele kleine beleidswijzigingen voorgesteld.

 • Concept-Vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars

  Schuldbemiddeling betreft activiteiten gericht op de totstandkoming van een regeling met betrekking tot de bestaande schuldenlast van een schuldenaar met zijn schuldeisers. Dit concept-besluit vormt, onder bepaalde voorwaarden, een vrijstelling van het verbod op private schuldbemiddeling tegen betaling.

 • Wet bedrijveninvesteringszones

  Dit voorstel maakt de Experimentenwet BI-zones permanent. De Experimentenwet BI-zones stimuleert het ondernemingsklimaat op bedrijventerreinen en winkelgebieden. De wet maakt het mogelijk dat ondernemers gezamenlijk kunnen investeren in een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving, waarbij alle ondernemers meebetalen. Het gaat daarbij om een gebiedsgerichte heffing die door de gemeente op verzoek van een nader bepaalde meerderheid van de ondernemers kan worden ingesteld.

 • VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

  In deze consultatie worden de conceptwetsvoorstellen voorgelegd die nodig zijn om het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap (hierna: het verdrag) te kunnen ratificeren. Het gaat hier om een conceptwetsvoorstel tot goedkeuring van het verdrag en een conceptwetsvoorstel tot uitvoering van het verdrag.

 • Afsplitsing oude vergunningen

  Het wetsvoorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet bewerkstelligt dat delen van vergunningen voor het winnen van koolwaterstoffen die zijn verleend vóór 1965 kunnen worden afgesplitst in verband met overdracht aan een ander.

 • kansspelen op afstand

  Dit wetsvoorstel stelt strikte regels voor kansspelen op afstand, bijvoorbeeld via internet.

 • Regeling selectieprocedure gedwongen verkoop

  Deze ministeriële regeling bevat nadere regels over de te volgen procedure indien wordt overgegaan tot gedwongen verkoop van een frequentievergunning. Ook wordt nadere invulling gegeven aan de transparantievereisten zoals vermeld in de artikelen 7.1. en 7.3. binnen het kader van artikel 7.4.a (netneutraliteit) van Telecommunicatiewet (wijziging Rude).

Zoeken
Uitgebreid zoeken