Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 1528 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Wet bedrijveninvesteringszones

  Dit voorstel maakt de Experimentenwet BI-zones permanent. De Experimentenwet BI-zones stimuleert het ondernemingsklimaat op bedrijventerreinen en winkelgebieden. De wet maakt het mogelijk dat ondernemers gezamenlijk kunnen investeren in een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving, waarbij alle ondernemers meebetalen. Het gaat daarbij om een gebiedsgerichte heffing die door de gemeente op verzoek van een nader bepaalde meerderheid van de ondernemers kan worden ingesteld.

 • VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

  In deze consultatie worden de conceptwetsvoorstellen voorgelegd die nodig zijn om het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap (hierna: het verdrag) te kunnen ratificeren. Het gaat hier om een conceptwetsvoorstel tot goedkeuring van het verdrag en een conceptwetsvoorstel tot uitvoering van het verdrag.

 • Afsplitsing oude vergunningen

  Het wetsvoorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet bewerkstelligt dat delen van vergunningen voor het winnen van koolwaterstoffen die zijn verleend vóór 1965 kunnen worden afgesplitst in verband met overdracht aan een ander.

 • kansspelen op afstand

  Dit wetsvoorstel stelt strikte regels voor kansspelen op afstand, bijvoorbeeld via internet.

 • Regeling selectieprocedure gedwongen verkoop

  Deze ministeriële regeling bevat nadere regels over de te volgen procedure indien wordt overgegaan tot gedwongen verkoop van een frequentievergunning. Ook wordt nadere invulling gegeven aan de transparantievereisten zoals vermeld in de artikelen 7.1. en 7.3. binnen het kader van artikel 7.4.a (netneutraliteit) van Telecommunicatiewet (wijziging Rude).

 • Wetsvoorstel computercriminaliteit III

  Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid tot het binnendringen in geautomatiseerd werken met het oog op bepaalde doelen op het gebied van de opsporing.

 • Aanpassing artikel 11.7a Telecommunicatiewet (Cookiebepaling)

  Concept wetsvoorstel met toelichting met betrekking tot artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (cookiebepaling)

 • Besluit basisregistratie personen

  Het Besluit basisregistratie personen Besluit Brp) geeft nadere invulling aan het wetsvoorstel Basisregistratie personen, dat de Wet GBA gaat vervangen.

 • Wijzigingsregeling AIFM

  Ministeriele regeling ter implementatie van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen.

 • Wetsvoorstel afschaffen verplichte maatschappelijke stage

  De vervanging van de wettelijk verplichte maatschappelijke stage door de mogelijkheid voor scholen om de maatschappelijke stage facultatief aan te bieden.

Zoeken
Uitgebreid zoeken