Telefoonnummer 113 voor suïcidepreventie

Dit wijzigingsbesluit strekt tot wijziging van het nummerplan om het nummer 113, onder bepaalde voorwaarden, beschikbaar te maken voor hulpverlening in het kader van suïcidepreventie. Voorheen was het nummer 113 alleen bestemd voor zogenoemde geharmoniseerde Europese korte nummers en was het niet beschikbaar voor toekenning. Met dit wijzigingsbesluit is gevolg gegeven aan kabinetsbeleid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-12-2019
Einddatum consultatie 02-02-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Organisaties met rol in cq belang bij het telefonisch bieden van emotionele steun en specifiek bij suïcidepreventie
- Telecommunicatie-aanbieders

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met het bestemmen van het nummer 113 voor suïcidepreventie wordt in de maatschappelijke behoefte om een separaat, laagdrempelig en eenvoudig te onthouden toegangsnummer voorzien.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op voorliggend concept-wijziging van het Nummerplan Telefoon- en ISDN-diensten in verband met de invoering van het toegangsnummer 113 voor suïcidepreventie.

Downloads

Overige documenten

Externe bronnen

Nummerplan Telefoon- en ISDN diensten

Bron: wetten.overheid.nl