Archiefwet 2021

De Archiefwet schrijft voor dat de overheid haar informatie op een goede manier bewaart. Dat is van belang voor de bedrijfsvoering van de overheid zelf, maar ook voor publieke verantwoording, rechtsvinding en vanuit cultuur-historisch perspectief. Omdat de huidige wetgeving zich vooral op papier richt, wordt de Archiefwet aangepast aan digitale ontwikkelingen. Zo wordt voortaan zowel papieren als digitale overheidsinformatie duurzaam bewaard.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-11-2019
Einddatum consultatie 23-01-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 7100
Onderwerpen Overige vormen van onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De Archiefwet geldt voor overheidsorganen en een beperkt aantal particuliere organen met een openbare gezagstaak. (Bijvoorbeeld onderwijsinstellingen; zij moeten documentatie rond verstrekte diploma’s en vrijstelling van de leerplicht enige tijd bewaren.)

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Gevolgen voor archiefvormers
Een gemoderniseerde en verduidelijkte Archiefwet zal naar verwachting eenvoudiger toe te passen zijn. Ook zal de wet beter zijn toegespitst op het beheer van digitale overheidsinformatie. Daarmee leidt wetswijziging naar verwachting ook tot een betere naleving.
Verkorting van de overbrengingstermijn zal een impuls geven voor verbetering van de informatiehuishouding. Informatie moet immers op orde zijn gebracht (geselecteerd, gemetadateerd etc.) t.b.v. overdracht naar een archiefbewaarplaats. Vanwege het beoogde moment van inwerkingtreding van de verkorting (zonder terugwerkende kracht) hebben zowel archiefbewaarplaatsen als -vormers tijd om zich voor te bereiden op verkorting.

Gevolgen voor gebruikers van archieven
Voor bezoekers van archiefbewaarplaatsen, die archieven raadplegen voor verschillende doeleinden zoals onderzoek, leidt verkorting van de overbrenging ertoe dat blijvend te bewaren overheidsinformatie eerder toegankelijk is onder het openbaarheidsregime van de Archiefwet. Hierbij speelt wel mee dat bij eerder overbrengen voor bepaalde informatie een grotere behoefte zal bestaan om de openbaarheid nog gedurende een bepaalde periode te beperken. Dit betekent dat niet alle informatie direct voor alle gebruikers toegankelijk zal zijn.

Gevolgen voor archiefbewaarplaatsen
Voor archiefbewaarplaatsen zal een verkorting van de overbrengingstermijn extra inzet op het gebied van openbaarheid vragen.

Waarop kunt u reageren

U kunt op alle onderdelen van de wet reageren. Bij de reactiemogelijkheid zijn vragen geformuleerd, die u helpen te reflecteren op de belangrijkste wijzigingen in de wet ten opzichte van de Archiefwet 1995. U kunt overige opmerkingen meegeven in het veld bij de eerste vraag.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen