Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

Dit wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de WolBES en de Kieswet voorziet in de bevordering van de bestuurlijke integriteit en geeft meer mogelijkheden om bestuurlijke problemen het hoofd te bieden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-11-2019
Einddatum consultatie 31-01-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 9590
Onderwerpen Gemeenten Provincies De Nederlandse Antillen en Aruba

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en de BES-eilanden

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de WolBES en de Kieswet voorziet in de bevordering van de bestuurlijke integriteit en geeft meer mogelijkheden om bestuurlijke problemen het hoofd te bieden. Het wetsvoorstel bevat de volgende onderwerpen:
1. Verplichting Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor bestuurders, d.w.z. zonder VOG kan iemand niet tot wethouder, gedeputeerde of eilandgedeputeerde worden benoemd;
2. Versterking van de positie van de commissaris van de Koning als rijksorgaan door hem het recht te geven (zelf of een door hem aangewezen persoon) besloten vergaderingen bij te wonen en geheime informatie in te zien;
3. Het verduidelijken van de bepalingen inzake belangenverstrengeling (stemonthouding, onverenigbare betrekkingen en verboden handelingen);
4. Herverdeling van zetels bij lijstuitputting in gemeenteraden tot een omvang van 19 zetels (thans slechts mogelijk tot 13 zetels);
5. Verbeteren van bepalingen betreffende het opleggen en opheffen van geheimhouding.

Waarop kunt u reageren

Gereageerd kan worden op het gehele wetsvoorstel

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)