Wijziging Regeling ammoniak en veehouderij

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Aanleiding is de wens van de Tweede Kamer en fabrikanten van huisvestingssystemen dat nieuwe systemen anders moeten worden beoordeeld. Door de beoogde wijziging zullen alle fabrikanten en leveranciers van nieuwe huisvestingssystemen in de meeste gevallen verplicht zijn deze te laten meten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-12-2019
Einddatum consultatie 29-01-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10942
Onderwerpen Lucht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• fabrikanten en leveranciers van nieuwe huisvestingssystemen;
• veehouders die een nieuw huisvestingssysteem willen toepassen. In de meeste gevallen zal, na inwerkingtreding van de wijziging, in de technische beschrijving hiervan zijn bepaald dat dit systeem moet worden geleverd door of namens degene die de metingen aan het huisvestingssysteem heeft laten beoordelen.

Doel van de regeling:
Het bevorderen van de innovatie van emissiearme stalsystemen en het verhogen van de betrouwbaarheid van de werking van deze systemen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

• De effecten voor het milieu zijn positief. De wijziging leidt tot meer innovatie wat betreft emissiereducerende huisvestingssystemen en een grotere betrouwbaarheid van de werking van deze systemen;
• Deze wijziging heeft geen gevolgen voor bestaande, in bijlage 1 bij de Rav opgenomen huisvestingssystemen, waarvoor reeds een definitieve emissiefactor is vastgesteld;
• Voor systemen waarvoor na wijziging van de Rav een definitieve emissiefactor wordt vastgesteld heeft deze wijziging wel effect. Er moeten namelijk kosten gemaakt worden voor het meten van nieuwe systemen. Omdat de meetkosten door zullen werken in de prijs per systeem zullen ook emissiearme huisvestingssystemen iets duurder worden.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 29 januari 2020 via deze website reageren op alle onderdelen van het voorstel voor wijziging van de regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling ammoniak en veehouderij

Bron: wetten.overheid.nl

Motie Lodders, Tweede Kamer

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl