Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling stikstofreductie en natuurverbetering

Deze ministeriële regeling stelt nadere regels over de wijze van de monitoring van de wettelijke omgevingswaarde voor stikstofdepositie voor 2030 en over de voorgenomen emissiereductieplicht voor stikstof voor vergunningplichtige bouwactiviteiten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-04-2021
Einddatum consultatie 23-05-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Keten-ID 12704
Onderwerpen Natuur- en landschapsbeheer Bouwnijverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De bepaling over monitoring richt zich tot de Minister van LNV. De bepaling over de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit is van belang voor degene die zo'n activiteit wil verrichten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het bij de vergunningaanvraag voor de bouwactiviteit aanleveren van een beschrijving van de emissiebeperkende maatregelen die bij de bouw getroffen zullen worden, is een beperkte administratieve handeling die mee kan lopen in de reguliere vergunningprocedure. De verplichting om die maatregelen te treffen, volgt niet uit deze regeling, maar uit het toekomstige artikel 7.19a van het Besluit bouwwerken leefomgeving, zoals dat is opgenomen in het concept-Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (zie www.internetconsultatie.nl/amvbwsn).

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen is reactie welkom.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling natuurbescherming

Bron: wetten.overheid.nl

concept-Besluit stikstofreductie en natuurverbetering

Bron: internetconsultatie.nl

Omgevingsregeling en Besluit bouwwerken leefomgeving

Bron: aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling