Verlenging Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming

Dit wetsvoorstel verlengt de werkingsduur van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-05-2021
Einddatum consultatie 31-05-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Nederlandse kiezers in het buitenland, gemeenten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit wetsvoorstel waarborgt dat de Nederlanders in het buitenland ook na 1 januari 2022 bij wijze van experiment kunnen blijven stemmen met een model stembiljet dat per e-mail aan hen kan worden gezonden, en dat gemeenten ook na 1 januari 2022 kunnen blijven experimenteren met een centrale opzet van de stemopneming.
De verlenging van de Tijdelijke experimentenwet is nodig, omdat de wetsvoorstellen die voorzien in verankering van de experimenten in de Kieswet, vertraging hebben opgelopen. Aangezien de Tijdelijke experimentenwet vervalt per 1 januari 2022, wordt door de verlenging van de werkingsduur van deze wet voorkomen dat de Nederlandse kiezers in het buitenland bij verkiezingen na 1 januari 2022 moeten terugkeren naar de situatie waarbij zij het stembiljet uitsluitend per post toegestuurd kunnen krijgen (een situatie die het risico meebrengt dat het stembiljet te laat bij deze kiezers aankomt, zodat zij te weinig tijd hebben om hun stem op tijd bij het briefstembureau te krijgen en zo (tijdig) te stemmen). Ook wordt zo voorkomen dat gemeenten geen mogelijkheid meer hebben tot een centrale opzet van de stemopneming.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming

Bron: wetten.overheid.nl