Besluit BRO tranche 4

Het voorstel beoogt de vierde uitbreiding van het Besluit basisregistratie ondergrond. Deze vierde tranche voorziet in zes nieuwe registratieobjecten. De wet basisregistratie ondergrond is reeds op 1 januari 2018 voor de eerste tranche in werking getreden, de tweede tranche op 1 januari 2020 en de derde op 1 januari resp. 1 juli 2021. De vierde tranche kan in werking treden als de regelgeving die daarvoor nodig is, gereed is

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-04-2021
Einddatum consultatie 17-05-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 12600
Onderwerpen Ruimtelijke ordening

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Via de Wet basisregistratie ondergrond beoogt de overheid de informatievoorziening over de ondergrond sterk te verbeteren door die gegevens te standaardiseren en aan zowel de overheid als aan anderen ter beschikking te stellen. De basisregistratie ondergrond zal uiteindelijk een veelheid van informatie bevatten over de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond. Ondergrondgegevens die in de basisregistratie ondergrond zijn opgenomen, zijn voor iedereen beschikbaar voor hergebruik. Bestuursorganen zijn verplicht om de informatie in de basisregistratie ondergrond te gebruiken, wanneer zij gegevens over de ondergrond nodig hebben. Daarnaast is het niet nodig om gegevens aan bestuursorganen te leveren als die reeds in de basisregistratie zijn opgenomen.

In de Wet basisregistratie ondergrond is geregeld dat bestuursorganen (bronhouders genaamd) verplicht brondocumenten over bepaalde registratieobjecten moeten aanleveren. Dit besluit voorziet in de aanwijzing van de brondocumenten die in het kader van de derde tranche door bronhouders geleverd dienen te worden. Het betreft brondocumenten met betrekking tot de registratieobjecten:
• geologische boormonsteranalyse;
• formatieweerstandsonderzoek;
• grondwatergebruiksysteem;
• grondwaterproductiedossier;
• mijnbouwconstructie en
• model grondwaterspiegeldiepte.
Tevens wordt het eerder vastgestelde registratieobject mijnbouwwetvergunning, met een kleine aanpassing, in werking gebracht.

Dit besluit raakt direct alle bestuursorganen die gegevens over de bodem en de ondergrond (laten) inwinnen en gebruiken. Daarnaast raakt dit besluit een aantal partijen die voor deze bestuursorganen de gegevens over de bodem en de ondergrond (helpen) genereren, zoals:
• Bodemkundige bedrijven;
• Ingenieursbureaus;
• Bedrijven in de WKO-sector;
• Drinkwaterbedrijven.


Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Een basisregistratie fungeert voor bestuursorganen als unieke bron van essentiële gegevens. Door deze gegevens eenmalig vast te leggen en te hergebruiken, bespaart de overheid burgers en bedrijven administratieve lasten. Intern behaalt de overheid met basisregistraties kostenbesparingen en efficiëntiewinsten. Doordat bestuursorganen over dezelfde objecten dezelfde, betrouwbare, algemene gegevens gebruiken, zal tevens de kwaliteit van de informatiehuishouding van de overheid toenemen. Dit zal zich vertalen in een betere dienstverlening, in beter beleid en toezicht en handhaving.

De verdeling van de investerings- en structurele kosten en de daar tegenoverstaande baten tussen de verschillende overheden is in de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), die voor de Wet Bro is opgesteld, onderzocht. In aanvulling op de MKBA is door een onderzoeksbureau voor deze tranche een analyse uitgevoerd naar de regeldrukgevolgen voor het bedrijfsleven. Daarbij wordt ook gebruikgemaakt van de catalogus met de beschrijving van de specifieke gegevens die worden geregistreerd, om een concreet beeld te krijgen van de gevolgen.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele ontwerpbesluit en de nota van toelichting betrekken. Voor lezers die nieuw zijn in de materie wordt aangeraden eerst de nota van toelichting te lezen en het bestaande besluit ter hand te nemen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    IAK vragen BRO besluit tranche v9mrt2021

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit Basisregistratie Ondergrond

Bron: wetten.overheid.nl

website Basisregistratie Ondergrond

Bron: www.basisregistratieondergrond.nl