Wet seksuele misdrijven

Dit wetsvoorstel moderniseert de seksuele misdrijven in het Wetboek van Strafrecht. De strafbaarheid van aanranding en verkrachting wordt verruimd. Beide delicten krijgen een schuld- en een opzetvariant. Het gebruik van dwang, geweld en bedreiging geldt als strafverzwarend. Ook worden seksuele intimidatie en sexchatting met kinderen strafbaar gesteld en worden de maximumstraffen van verschillende seksuele misdrijven verhoogd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-03-2021
Einddatum consultatie 04-06-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Iedereen. In het bijzonder: slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag en hun naasten, verdachten, veroordeelden, organisaties in de strafrechtketen, hulpverleners en andere relevante betrokkenen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

- Duidelijke normstelling over seksueel grensoverschrijdend gedrag, die beter aansluit bij de huidige maatschappelijke opvattingen over onvrijwillig seksueel contact;
- Betere bescherming voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag;
- Slachtoffers kunnen in meer situaties aangifte doen van een strafbaar feit;
- Organisaties in de strafrechtketen, zoals politie en openbaar ministerie, worden in staat gesteld gerichter en effectiever op te treden tegen veelvoorkomend strafbaar gedrag;
- Meer mogelijkheden om een, bij het feit passende, hogere straf op te leggen;
- Afschrikwekkende werking die uitgaat van de nieuwe strafbaarstellingen en strafverhogingen.

Waarop kunt u reageren

Het wetsvoorstel betreft een belangrijk maatschappelijk onderwerp, omdat het raakt aan de binnen onze samenleving levende opvattingen over wanneer seksuele grenzen worden overschreden. In 2020 vond consultatie plaats over een voorontwerp. De reacties hierop zijn verwerkt en het wetsvoorstel is aangepast. Deze consultatie maakt het mogelijk om in debat te blijven over de nieuwe wetgeving en de invulling van de strafrechtelijke normstelling.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Wetboek van Strafrecht

Bron: wetten.overheid.nl