Inspraak op milieueffectrapport levensduurverlenging Doel 1 en Doel 2 in België

De Belgische federale overheid bereidt de levensduurverlenging van 2015 tot en met 2025 voor van de reactoren Doel-1 en Doel-2 van de kerncentrale in Doel. Hiervoor heeft ze grensoverschrijdende inspraak opengesteld op het milieueffectrapport (MER). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ondersteunt via deze internetconsultatie de inspraakmogelijkheid in België. Het MER bestaat uit twee rapporten en omschrijft de milieueffecten van deze levensduurverlenging.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-04-2021
Einddatum consultatie 15-06-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

In Nederland: inwoners, bedrijven en organisaties.

DOEL VAN DE BELGISCHE INSPRAAKMOGELIJKHEID
De Belgische Federale Regering voldoet met deze procedure aan een arrest van het Belgische Grondwettelijk Hof van 5 maart 2020 over het volgende.
Bij het voorbereiden van de wet van 28 juni 2015 “tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie met het oog op het verzekeren van de bevoorradingszekerheid op het gebied van energie”, voor de levensduurverlenging voor Doel-1 en Doel-2 tot 2025, is geen MER opgesteld. Het Belgische Grondwettelijk Hof heeft bij arrest van 5 maart 2020 bepaald dat de levensduurverlenging valt onder het Verdrag van Espoo, omdat de verlenging gepaard ging met omvangrijke moderniseringswerkzaamheden, incl. fysieke ingrepen. De Belgische Federale Overheid werd verplicht voor deze wet alsnog een MER op te stellen, en deze open te stellen voor inspraak. Deze stappen moeten voor 31 december 2022 zijn afgerond.

Het MER bestaat uit de Milieueffectbeoordeling van SCK CEN en het Milieueffectrapport van Arcadis en NRG en omschrijft de milieueffecten van deze levensduurverlenging.

DOEL VAN DE NEDERLANDSE INTERNETCONSULTATIE
Op 11 juni 2020 heeft de Staatssecretaris van IenW in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat Nederland bij deze grensoverschrijdende inspraakmogelijkheid betrokken zal zijn. Dat wordt met deze internetconsultatie vormgegeven.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De milieueffecten staan beschreven in bijgaande documenten.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 15 juni 2021 op twee manieren reageren op het MER:
• Rechtstreeks naar de Belgische inspraakmogelijkheid via onderstaande link; of
• Via deze website. De ingediende reacties zullen door Nederland worden gebundeld en aan de Belgische Federale Overheid worden aangeboden.

Downloads

Overige documenten

Externe bronnen

Brief aan Tweede kamer d.d. 11 juni 2020

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

publicatie op fgov.be

Bron: tinyurl.com

publicatie op fgov.be

Bron:

Raadpleging publiek over milieueffectrapport levensduurverlenging kerncentrale Doel 1 en 2

Bron: www.belgium.be

Verdrag van Espoo

Bron: wetten.overheid.nl