Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 1233 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Wetsvoorstel bevoegdheden VO

  Dit wetsvoorstel behelst 2 maatregelen: 1) docenten met een getuigschrift van de lerarenopleiding basisonderwijs (de Pabo) worden benoembaar voor het praktijkonderwijs. 2) Er wordt een wettelijke grondslag gecreëerd voor een tabel van schoolvakken waarvoor geen bevoegdheid kan worden behaald via een lerarenopleiding. De tabel geeft inzicht in de voor die vakken geldende bekwaamheidseisen. Geregeld wordt welke getuigschriften van lerarenopleidingen een onderwijsbevoegdheid geven voor die vakken.

 • Governance van de pensioenfondsen

  De consultatie betreft de verbetering van het bestuursmodel van pensioenfondsen.

 • Wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden en enige andere besluiten in verband met de implementatie van EU regelgeving

  Deze consultatie heeft betrekking op wijzigingen in een aantal algemene maatregelen van bestuur als gevolg van nieuwe Europese regelgeving. Het betreft met name wijzigingen in het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, het Besluit lozen buiten inrichtingen en het Warenwetbesluit machines.

 • wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit

  Het wetsvoorstel bevat een zelfstandige bevoegdheid voor de officier van justitie om strafbare gegevens van het internet te laten verwijderen. Daarnaast wordt het, volgens het wetsvoorstel, strafbaar om zonder toestemming gegevens uit een computer over te nemen, en om computergegevens die op die manier zijn verkregen, te bezitten of aan een ander bekend te maken (“heling” van computergegevens). Ten slotte wordt het strafbaar om stiekem een met een ander gevoerd gesprek op te nemen.

 • Voorwaarden afsluiten telefoondienst bij niet-betaling sms-diensten

  Geconsulteerd wordt de wijziging van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen. Deze wijziging stelt voorwaarden aan operators, zodat het alleen nog mogelijk is om een consumenten af te sluiten van de telefoondienst bij niet betaling van Premium SMS-diensten als aan strenge voorwaarden is voldaan.

 • Wijziging Regeling informatie-uitwisseling ondergrondse netten (RION)

  De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) regelt de informatie-uitwisseling tussen netbeheerders en grondroerders over de ligging van kabels en leidingen. In de Regeling informatie-uitwisseling ondergrondse netten (RION) zijn verdere uitvoeringsbepalingen opgenomen. Deze regeling zal worden gewijzigd en wordt hierbij geconsulteerd.

 • Auteurscontractenrecht

  In het voorontwerp worden wijzigingen voorgesteld in de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten met als doel de positie van de natuurlijke maker ten opzichte van de exploitant van zijn werken te versterken. Het consultatiedocument dient ter toelichting op het voorontwerp.

 • Publicatieplicht stichtingen

  Op grond van het Burgerlijk Wetboek zijn stichtingen al verplicht een interne administratie te voeren en binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten op papier te stellen. De nieuwe regeling verplicht stichtingen de balans en de staat van baten en lasten openbaar te maken via het handelsregister. Tevens is bepaald dat de stichtingen ontvangen giften moeten vermelden. Het bestuur moet de balans en de staat van baten en lasten ondertekenen.

 • Wet op het accountantsberoep

  Het ontwerp van een Wet op het accountantsberoep bevat bepalingen over de uitoefening van het accountantsberoep, de beroepsorganisatie van accountants, het accountantsregister, de bescherming van de titel 'accountant' en de opleiding voor accountants.

 • Wet elektronische indiening dagvaarding

  Het wetsvoorstel neemt de wettelijke belemmeringen voor het elektronisch indienen van de dagvaarding weg.

Zoeken
Uitgebreid zoeken