Wet kiescollege niet-ingezetenen

In eerste lezing is ingestemd met het Grondwetsvoorstel dat strekt tot invoering van een nieuw in te stellen kiescollege voor niet-ingezetenen voor de verkiezing van de Eerste Kamer. De behandeling van de tweede lezing start naar verwachting begin oktober 2021. De uitwerking van het grondwetsvoorstel moet geregeld worden in een uitvoeringswet. Dit wetsvoorstel voorziet daarin.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-09-2021
Einddatum consultatie 08-11-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 11007
Onderwerpen Gemeenten Organisatie en beleid Parlement Provincies Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Niet-ingezetenen, gemeente Den Haag, provincie Zuid-Holland, politieke partijen en de Kiesraad.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Niet-ingezetenen kunnen een stem gaan uitbrengen voor de verkiezing van de leden van het kiescollege. Hiermee kunnen zij invloed gaan uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer. De gemeente Den Haag is betrokken vanuit de verantwoordelijkheid van registratie van kiesgerechtigden (in het buitenland), organiseren van de verkiezing en ondersteuning van het kiescollege. Verder speelt de provincie Zuid-Holland een rol bij de vaststelling van de verkiezingsuitslag. Tot slot zijn politieke partijen en de Kiesraad betrokken.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het gehele wetsvoorstel en de gehele toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Kieswet

Bron: wetten.overheid.nl