Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling groenprojecten 2022

Het ministerie van IenW bereidt, na evaluatie, een actualisatie voor van de Regeling groenprojecten 2016 naar 2022. Deze regeling stimuleert de financiering van duurzame innovatieve projecten. Door fiscale voordelen te geven aan beleggers in groenfondsen worden groene projecten gefinancierd, die zonder deze regeling niet tot stand zouden komen.
Ook komt door de actualisatie de regeling meer in balans door een andere indeling in 7 (i.p.v. 11) hoofdcategorieën.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-10-2021
Einddatum consultatie 02-11-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 12801
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling richt zich op de financiers die innovatieve duurzame investeringen mogelijk moeten maken. Specifiek zijn groenfondsen (bank of beleggingsinstelling) bij de regeling betrokken om:
1. spaargeld (of beleggingen) aan te trekken voor groene projecten en
2. als financiers van groenprojecten voor ondernemers van innovatieve duurzame projecten.
Zowel spaarders, ondernemers en groenfondsen krijgen door de vernieuwde regeling te maken met nieuwe en gewijzigde project(sub)categorieën.

De Regeling groenprojecten 2022 heeft als doel de financiële sector te stimuleren om innovatieve duurzame projecten te financieren die aansluiten bij beleidsdoelstellingen van de overheid. Daarnaast is het doel om de financiële betrokkenheid van burgers bij dergelijke projecten te vergroten. De regeling is opgezet als marktinstrument, waarmee groenfondsen innovatieve duurzame investeringen mogelijk maken. Om aan te sluiten bij het kredietverleningsproces van de financiers wordt voor de regeling gebruik gemaakt van de expertise van de financiële sector.

Het idee achter de regeling is dat de toepassing van de technologie of van de handelswijze nieuw moet zijn, dan wel een lage marktpenetratie moet hebben, en tot bovenwettelijke milieuwinst moet leiden. Binnen deze fase heeft de regeling een aanjaagfunctie voor voorhoedeprojecten. In een latere fase kan dit aanscherping van normen mogelijk maken, bijvoorbeeld door te laten zien dat toepassing van innovatieve technieken in de praktijk daadwerkelijk mogelijk is.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor alle projectcategorieën is bezien of aanscherping gewenst is dan wel of nieuwe categorieën moesten worden toegevoegd. De regeling verruimt mogelijkheden voor financiering van innovatieve projecten, met de toevoeging van circa 28 nieuwe (sub)categorieën op een totaal van circa 90 (sub)categorieën. Daarbij brengt dit voorstel een duidelijker thematische focus aan binnen de regeling, met een bundeling van 11 naar 7 hoofdcategorieën. De hoofdthema’s zijn:
• natuur,
• duurzame landbouw,
• circulaire economie,
• duurzame energie,
• duurzaam bouwen,
• duurzame mobiliteit en
• klimaatadaptatie.
Hiermee worden mogelijkheden verruimd, met name voor projecten op het gebied van de circulaire economie, verduurzaming van de landbouw en duurzame mobiliteit. Hiermee komt de regeling meer in balans, wat bijdraagt aan de doelmatigheid van de regeling. Aansluitend bij de verduurzamingsambities blijven de categorieën duurzame energie en duurzaam bouwen naar verwachting de grootste wat betreft aanvragen en projectvermogen.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 2 november 2021 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling groenprojecten 2016

Bron: wetten.overheid.nl

Beleidsevaluatie Regeling groenprojecten 2010-2017 eindrapport

Bron: www.rijksoverheid.nl

Kamerbrief over evaluatie Regeling groenprojecten 2016

Bron: www.rijksoverheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling