Inrichtingen en Activiteitenbesluit BES

(For English, see documents below).
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt, in nauwe samenwerking met de openbare lichamen, het Inrichtingen- en activiteiten besluit BES voor. Het besluit stelt milieuregels voor bedrijven, ter bescherming van de leefomgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarbij bepaalt de zwaarte van de milieubelasting of het bedrijf zich alleen aan de algemene regels moet houden, een melding moet doen, of een vergunning moet aanvragen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-09-2021
Einddatum consultatie 08-11-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 1963
Onderwerpen Afval Bodem Geluid Lucht Rampen Organisatie en beleid Ruimtelijke ordening

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Bedrijven (inrichtingen);
• De openbare lichamen Caribisch Nederland, waaronder het bevoegd gezag betrokken bij de uitvoering van de vergunningverlening, toezichthoudende en handhavende taken voor het besluit.

Doel van de regeling:
Het besluit stelt milieuregels voor bedrijven, algemene regels en vergunningplicht. De algemene regels gaan bijvoorbeeld over het voorkomen of beperken van geluidshinder, het waarborgen van de veiligheid bij opslag van (gevaarlijke) stoffen en het voorkomen van verontreiniging van de bodem. De algemene regels worden, op grond van dit besluit, verder uitgewerkt in een ministeriële regeling.

De belasting van de activiteit op het milieu bepaalt wat het bedrijf moet doen:
• Bedrijven die het milieu licht of weinig belasten, moeten zich houden aan algemene regels;
• Bij een grotere milieubelasting moet het bedrijf bij de oprichting, het veranderen of het beëindigen van een bedrijfsactiviteit een melding doen bij het openbaar lichaam en voldoen aan de algemene regels;
• Wanneer een bedrijf het milieu zwaar belast moet een vergunning aangevraagd worden bij het openbaar lichaam of het Rijk.

Het besluit beperkt en reguleert de milieueffecten van bedrijfsactiviteiten. Onomkeerbare schade aan de bodem en grondwater die bijvoorbeeld zou kunnen ontstaan door verontreinigende bedrijfsmatige activiteiten wordt hierdoor voorkomen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het Inrichtingen-en activiteitenbesluit leidt tot een schonere bodem en lucht, maar heeft ook gevolgen voor bedrijven en de overheid. Bij het opstellen van dit besluit is rekening gehouden met het aantal en soort bedrijven en de financiële gevolgen voor het bedrijfsleven.
Er zijn onder andere investeringen vereist voor:
• het vervangen van zakputten voor septic tanks of andere adequate zuiveringsvoorzieningen voor afvalwater;
• voorzieningen voor veilig opslaan van gevaarlijke stoffen;
• bodem beschermende voorzieningen.
Daarnaast moet geïnvesteerd worden in de bedrijfsvoering, zodat de voorzieningen (adequaat) worden gebruikt. Dit heeft gevolgen op de interne bedrijfsvoering, maar zal geen extra kosten met zich meebrengen.
De invoering van de algemene regels in dit besluit heeft tot gevolg dat veel bedrijven geen vergunning meer nodig zullen hebben. Dit levert een lastenverlichting voor de bedrijven op.

Voor de overheid zijn de effecten toegespitst op KENNIS en CAPACITEIT:
Het gaat over het op peil brengen van kennis die nodig is om de taken te kunnen uitvoeren. Deze kennis is overgedragen binnen het implementatieproject IAB BES.
Het effect op de capaciteit is enerzijds een besparing doordat er minder activiteiten zijn aangewezen die vergunningplichtig zijn. Hierdoor hoeven minder vergunningen verleend te worden. Anderzijds zijn er meer bedrijven die meldingsplichtig zijn en onder de milieuregels van het besluit vallen. Deze bedrijven moeten worden gecontroleerd op de naleving van de regels en dit vergt extra inzet van de aangewezen instantie voor toezicht en handhaving van het besluit.

Voor een adequate informatievoorziening wordt voorafgaand aan de inwerkingtreding van het besluit een informatiepunt milieu ingericht.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 25 oktober 2021 via deze website reageren op alle onderdelen van het besluit en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Hinderverordening Bonaire

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Hinderverordening Saba

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit grote inrichtingen milieubeheer BES

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Hinderverordening Sint Eustatius

Bron: wetten.overheid.nl

Eilandsbesluit natuurbeheer Bonaire

Bron: lokaleregelgeving.overheid.nl

Kamerbrief Wet VROM BES, 2011

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl