Lagere regelgeving implementatie Telecomcode

Met dit besluit worden negen besluiten gewijzigd ter uitvoering van de Telecommunicatiewet en ter implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972, de zogenoemde Telecomcode. Daarnaast wordt in een separaat wijzigingsbesluit de zogenoemde adequate breedbandinternettoegangsdienst vastgesteld. Tot slot worden twee regelingen gewijzigd. Het gaat om een beleidsarme één-op-één implementatie van de Telecomcode.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-10-2021
Einddatum consultatie 31-10-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Aanbieders van elektronische communicatienetwerken en -diensten en ondernemingen die bijbehorende faciliteiten aanbieden
- Rechthebbenden van kabels en bijbehorende diensten
- Overheidsinstanties
- Consumenten en zakelijke gebruikers, waaronder micro-ondernemingen, kleine ondernemingen en organisaties zonder winstoogmerk

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De gevolgen voor burgers, bedrijven en overheid:
- Mede dankzij de connectiviteitseis en de verdere harmonisatie van spectrumbeleid krijgen burgers en bedrijven brede toegang tot hoge capaciteitsnetwerken voor een redelijke prijs.
- De Telecomcode voorziet in een hoog beschermingsniveau voor eindgebruikers.
- De universele dienst (UD) is een vangnet om ervoor te zorgen dat een minimum aan diensten beschikbaar en betaalbaar is; deze wordt gemoderniseerd. Een adequate breedbandinternettoegang als UD wordt gedefinieerd aan de hand van een basislijst van diensten die burgers ten minste moeten kunnen gebruiken, zoals mailen en surfen en toegang tot de elektronische overheid.

De gevolgen voor bedrijven:
- De bepalingen met betrekking tot eindgebruikers worden geharmoniseerd. Aanbieders krijgen op dit terrein nieuwe verplichtingen.
- De uitrol van draadloze toegangspunten wordt vergemakkelijkt door de verplichting voor overheidsinstanties om redelijke verzoeken tot plaatsing van draadloze toegangspunten op billijke, redelijke, transparante en niet-discriminerende voorwaarden in te willigen.

De gevolgen voor overheid:
- Overheidsinstanties (rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen) dienen toegang te verlenen tot publieke infrastructuur, inclusief straatmeubilair (zoals bushokje en verkeerslichten) voor de plaatsing van small cells.

Waarop kunt u reageren

Er kan op alle onderdelen van de twee besluiten, de twee regelingen en de bijbehorende toelichting worden gereageerd. Het tweede besluit en de twee regelingen staan onder overige documenten.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te implementeren regeling Richtlijn EU/2018/1972 Telecomcode

Bron: eur-lex.europa.eu

Wijziging Telecommunicatiewet implementatie Telecomcode

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl