Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 1582 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Wet versterking bestuur pensioenfondsen

  Het kabinet wil de wettelijke regels voor het bestuur van pensioenfondsen en de medezeggenschap in de fondsen grondig herzien met het oog op de steeds complexere omgeving waarin fondsen hun werken moeten doen. Het gaat hier niet alleen om de instabiliteit van de financiële markten. Maar ook om de vergrijzing ontgroening en de gevolgen van de financiële crisis voor de verplichtingen (dekkingsraden) van de pensioenfondsen.

 • Regeling verdeling op afroep (VOA)

  De regeling betreft de verdeling op afroep: een nieuw verdeelinstrument voor bepaalde frequentieruimte waarbij niet de overheid, maar de markt het moment van verdelen bepaalt. Dat moment wordt bepaald door de eerste aanvrager van de betreffende frequentieruimte. Is er voldoende frequentieruimte beschikbaar, dan verkrijgen de aanvragers de frequentieruimte om niet. Is er sprake van schaarste, dan volgt er een eenvoudige veilingprocedure.

 • Ouderbijdrage voorschoolse educatie peuterspeelzaal en handtekening schakelklas

  Vragen van de mening over de voorgenomen wetswijziging.

 • Wijziging Reglement voor de binnenvisserij 1985 en Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985

  Een aantal vereenvoudigingen en wijzigingen van beleidsmatige aard wordt aangebracht in het Reglement voor de binnenvisserij 1985 en in het Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985.

 • Regels met betrekking tot pandbeleningen

  De Pandhuiswet 1910 is sterk verouderd. Klanten van pandhuizen worden daardoor onvoldoende beschermd. Voorstel is om in het Burgerlijk Wetboek specifieke regels op te nemen om klanten van pandhuizen te beschermen. Die regels moeten er voor zorgen dat: • klanten van pandhuizen goed geïnformeerd worden over de voorwaarden van pandbeleningen (zoals over de prijs en de looptijd) • hele hoge rentevergoedingen niet meer toegestaan zijn

 • Wet politiekosten evenementen

  Het wetsvoorstel politiekosten evenementen maakt het mogelijk om kosten voor de inzet van politie voor de preventieve handhaving van de openbare orde bij grote evenementen in rekening te brengen bij de organisatoren van die evenementen.

 • Wijzigingen in de examinering in het vo en mbo vanwege de referentieniveaus en vanwege de beroepsgerichte kwalificatiestructuur in het mbo

  Deze AMvB wijzigt het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen in het vo en mbo 2 en 3 en in verband met de invoering van de beroepsgerichte kwalificatiestructuur in het mbo. Raadpleeg voor uitleg van de inhoud en achtergronden van de regeling de service documenten mbo en vo en de voortgangsrapportage implementatie referentieniveaus taal en rekenen.

 • Diplomamodel mbo

  Deze conceptregeling bevat een model en technische veiligheidseisen voor zowel het diploma als de resultatenlijst voor het mbo. De regeling zal naar verwachting per 1 augustus 2012 in werking treden.

 • Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte IVD

  Consultatie van de voorgenomen vereenvoudiging van de bestaande Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte IVD

 • rechtsbijstand en politieverhoor

  Wetsvoorstel bevat een regeling van de gevallen waarin een recht op rechtsbijstand volgens het Wetboek van Strafvordering aan de verdachte wordt toegekend.

Zoeken
Uitgebreid zoeken