Besluit USB en Invoeringsbesluit USB

De Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB) voorziet in een nieuwe regeling voor de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen in het Wetboek van Strafvordering. Het Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Besluit USB) stelt de voor de wettelijke regeling benodigde nadere regels vast. Aanvullend wijzigt het Invoeringsbesluit USB amvb's die niet hun grondslag vinden in de wettelijke regeling, maar wel door de Wet USB worden geraakt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-04-2019
Einddatum consultatie 19-06-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 673
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Instanties en uitvoeringsorganisaties die betrokken zijn bij de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De effecten van deze besluiten zijn beperkt en maken onderdeel uit van de Wet USB als geheel.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen van de besluiten.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen