Ontwerpbesluit wijziging BTIV markttoets en erfpacht

In dit ontwerpbesluit maakt de markttoets plaats voor een marktverkenning, worden procedurele voorschriften en uitzonderingen beter gegroepeerd en worden nadere regels gesteld omtrent het taxeren van het mogelijke financiële voordeel van woningcorporaties in het geval van eeuwigdurend afgekochte erfpacht. Hiermee wordt uitwerking gegeven aan verschillende moties en een amendement bij de Wet maatregelen middenhuur.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-05-2019
Einddatum consultatie 27-06-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Huren en verhuren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gemeenten en woningcorporaties

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit voorstel levert een lastenverlichting op voor woningcorporaties en gemeenten.

Zoals beschreven in de memorie van toelichting bij de Wet maatregelen middenhuur dalen de administratieve lasten van bedrijven met 6%, ofwel € 10.800 per jaar door de vereenvoudiging van de markttoets. Dit is een gevolg van het vervallen van de zienswijze van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en overzichtelijkere en duidelijkere regelgeving. Hierdoor, en vanwege het vervallen van de volkshuisvestelijke toetsing door Aw, worden de procedures verkort.

Dit ontwerpbesluit heeft een effect op gemeenten omdat zij de marktverkenning verrichten. Het verzorgen van een openbare publicatie op een landelijk platform ten behoeve van markttransparantie bij plannen voor middenhuur zorgt voor kosten bij gemeenten. Deze wijziging leidt echter tot een vermindering van de inspanningen die gemeenten moeten verrichten door de vergaande vrijstelling van de markttoets. Daarnaast draagt de Rijksoverheid, zoals vastgelegd in de memorie van toelichting van de Wet maatregelen middenhuur, de komende vijf jaar de kosten van dit platform.

Voor wat betreft de vaststelling van het erfpachtvoordeel is van belang dat de kosten grosso modo € 1.000 voor beide taxaties gezamenlijk zijn. In Nederland vinden jaarlijks op basis van huidig beleid maximaal 1000 liberaliseringen op in erfpacht uitgegeven grond plaats. Op dit moment is niet de verwachting dat dit maximum gehaald zal worden, aangezien in de gemeente met de meeste liberaliseringen op in erfpacht uitgegeven grond, jaarlijks 600 woningen in Amsterdam, sprake is van voortdurende erfpacht in plaats van eeuwigdurende erfpacht. In overige gemeenten, waarin in totaal jaarlijks 400 liberaliseringen op erfpachtgrond plaatsvinden, is vaak wel sprake van eeuwigdurende erfpacht. De werkelijke administratieve lastenverzwaring hangt af van het aantal voorvallen en wordt ingeschat op maximaal € 400.000.

Waarop kunt u reageren

Op alle aspecten van dit ontwerpbesluit.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen