Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 1467 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Wet scheiden zonder rechter

  Dit wetsvoorstel regelt dat echtscheiding voor echtgenoten zonder minderjarige kinderen en die het eens zijn over de echtscheiding mogelijk wordt via de burgerlijke stand in plaats van via de rechter

 • wetsvoorstel Quotumwet

  De consultatie betreft het wetsvoorstel Quotumwet.

 • Regeling gassamenstelling

  De gassamenstelling op invoeding in en aflevering uit de openbare gasnetten dient op basis van een wetswijziging van de Gaswet vastgelegd te worden bij ministeriële regeling. Het concept voor deze regeling wordt hierbij geconsulteerd.

 • Modernisering universele postdienst (UPD)

  In de afgelopen jaren hebben zich op de Nederlandse postmarkt aanzienlijke wijzigingen voorgedaan in de behoeften en het gedrag van gebruikers van de universele postdienst (UPD), waardoor een situatie is ontstaan van structurele en toenemende volumedalingen. Als gevolg van de volumedalingen is de financiële houdbaarheid van de UPD onder druk komen te staan. Het is noodzakelijk om nadere maatregelen te treffen om beter te borgen dat de UPD rendabel kan worden uitgevoerd.

 • Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

  Met het wetsvoorstel wordt de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen opnieuw vastgesteld.

 • Besluit avv handel in gewasbeschermingsmiddelen

  Verzoek tot algemeen verbindend verklaring van een overeenkomst tussen handelaren in gewasbeschermingsmiddelen.

 • hoofdverblijf in dezelfde woning AOW

  Consultatie betreft het besluit hoofdverblijf in dezelfde woning AOW

 • Wet aanpassing duur voortgezette uitkering Appa

  verkorten van de duur van de voortgezette uitkering voor politieke ambtsdragers

 • Wet continuïteit ondernemingen I

  Op 26 november 2012 is in het kader van het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht een aantal maatregelen aangekondigd om het reorganiserend vermogen van bedrijven te versterken (Kamerstukken II 2012-13, 29 911, nr. 74). Één van deze maatregelen betreft de invoering van de mogelijkheid voor de rechtbank om al vóór een mogelijk faillissement in stilte aan te wijzen wie zij zal aanstellen als curator (hierna: beoogd curator).

 • Wet Pensioencommunicatie

  De consultatie betreft het voorontwerp van wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Zoeken
Uitgebreid zoeken