Implementatieverslag Verdrag van Aarhus 2021

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een update van het nationaal implementatierapport over het Verdrag van Aarhus voor. Dit rapport geeft weer hoe de diverse verdragsartikelen in nationale regelgeving zijn omgezet. Ook wordt praktische informatie over de uitvoering gegeven. Het conceptrapport wordt hierbij ter publieke consultatie aangeboden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-08-2021
Einddatum consultatie 24-09-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie EU-regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Bodem Natuur- en landschapsbeheer Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Milieu- en natuurorganisaties;
• Landschaps-beheerorganisaties;
• Advocaten werkzaam op het gebied van milieu- en natuurrecht.

Het Verdrag van Aarhus is in 1998 gesloten in het kader van de United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). Zowel de Lidstaten als de Europese Unie zijn partij. Het verdrag betreft burgerrechten op het terrein van milieu en kent drie pijlers:

1. Toegang tot milieu-informatie;
2. Inspraak in de besluitvorming;
3. Toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden.

In het kader van het Verdrag van Aarhus zijn de verdragspartijen verplicht om per verslagperiode een nationaal implementatierapport in te dienen. Het rapport dient aan te geven hoe de diverse verdragsartikelen in de nationale regelgeving zijn omgezet. Ook kan praktische informatie over de uitvoering verschaft worden.

Eens per vier jaar wordt een update van het rapport gemaakt. Hierbij dient de tekst van het vorige rapport als basis, welke aangepast moet worden om het dan geldende juridische stelsel te beschrijven. Het rapport is een aanbouwdocument, waarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige verslagperiode zichtbaar worden gemaakt.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het voorliggende rapport bestrijkt de periode 1 september 2017 tot en met 31 december 2020. In deze periode hebben zich geen belangrijke wijzigingen in de implementatieregelgeving voorgedaan. Het rapport gaat inhoudelijk niet in op de Omgevingswet, omdat deze nog niet in werking is getreden. Dit zal eerst bij de volgende rapportage aan de orde zijn.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 24 september 2021 via deze website reageren op het gehele implementatierapport.
Specifiek kunt u reageren door:
• mogelijke feitelijke onjuistheden te benoemen;
• belangrijke aanvullingen te doen;
• praktische voorbeelden te geven.

Downloads

Externe bronnen

Aarhus website van de verdragsorganisatie UNECE

Bron: unece.org

Engelstalige en Nederlandstalige versies Verdrag van Aarhus

Bron: wetten.overheid.nl

Link naar Implementatieverslagen 2017

Bron: unece.org