RED II Regeling energie vervoer kalenderjaren 2022-2030

Het Ministerie van IenW bereidt de implementatie voor van het vervoersgedeelte van de EU herziene Richtlijn hernieuwbare energie (RED II). Hierbij worden ook afspraken uit het Klimaatakkoord en het Duurzaamheidskader Biogrondstoffen uitgewerkt. Eerder is de Wet milieubeheer in 2021 aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer, en het bijbehorende Besluit is in november 2020 al geconsulteerd. In de voorliggende consultatie staat de Regeling energie vervoer 2022-2030 centraal.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-09-2021
Einddatum consultatie 04-10-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10212
Onderwerpen Weg Energie Luchtvaart Spoor Scheepvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Brandstofleveranciers van benzine, diesel en zware stookolie;
• Leveranciers/producenten van hernieuwbare energiedragers voor de mobiliteitssector;
• Gebruikers van benzine en diesel, kerosine, stookolie;
• Tankstationhouders (indien er nieuwe brandstoffen moeten worden aangeboden);
• Investeerders in nieuwe infrastructuur;
• De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

De EU heeft eind 2018 de herziene Richtlijn hernieuwbare energie (RED II) vastgesteld. Het vervoersgedeelte van RED II bevat de verplichting om een stijgende hoeveelheid hernieuwbare energiedragers in mobiliteit te realiseren. De exacte hoogte van de verplichting is in het Besluit energie vervoer geregeld voor de kalenderjaren 2022-2030. Daarin worden onder andere de kaders van het Klimaatakkoord en het Duurzaamheidskader Biogrondstoffen verankerd voor het realiseren van de Klimaatdoelen voor de mobiliteitssector. In de voorliggende Regeling worden exacte regels gesteld voor het inboeken van hernieuwbare energie, het opstellen van rapportages en het inleveren van HBE’s (hernieuwbare brandstofeenheden). De regeling gaat alle sectoren aan waar vloeibare en gasvormige brandstoffen worden geleverd. Bij de implementatie van de RED II wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het bestaande instrument.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het eerder geconsulteerde Besluit en deze Regeling dragen bij aan het behalen van stijgende doelstellingen verduurzaming mobiliteit uit het Klimaatakkoord voor wegvervoer en binnenvaart. Het gaat in totaal om het met grote zekerheid realiseren van 65 PJ hernieuwbare energie gelijkstaand aan circa 5 Mton nationaal toerekenbare CO2-reductie.

De gevolgen van burgers, bedrijven, overheid en milieu zijn bepaald door de invulling van de Wet en het Besluit. Deze regeling werkt deze keuzes verder uit. Daarmee zijn er geen extra effecten te melden met de Regeling.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 4 oktober 2021 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

NB: De zogenaamde raffinageroute voor hernieuwbare waterstof is geen onderdeel van deze regeling die ter consultatie wordt aangeboden. Of deze route wordt opgesteld is nog niet besloten. Indien besloten wordt de route toe te staan dan vergt dit een nieuw wijzigingstraject voor de Regeling. Uitwerking in dit traject tot wijziging van de Regeling energie vervoer is namelijk niet meer mogelijk met het oog op de deadline voor de RED II implementatie.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling energie vervoer

Bron: wetten.overheid.nl

Internetconsultatie Wijziging Wet Milieubeheer ivm implementatie RED2

Bron: cma.internetconsultatie.nl

Intrnetconsultatie REDII besluit energie vervoer kalenderjaren 2022 2030

Bron: cma.internetconsultatie.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl