Tweede wijzigingsregeling IenW Omgevingsregeling 2022

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een Wijzigingsregeling van de Omgevingsregeling voor. Per gebied kunnen regels gelden voor bepaalde activiteiten, zoals een vergunning- of meldingsplicht. Deze grenzen worden periodiek herzien, en zijn in het Digitaal Stelsel Omgevingswet zichtbaar. Met deze wijziging worden een aantal geometrische begrenzingen en bijbehorende artikelen in de Omgevingsregeling geupdate.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-05-2022
Einddatum consultatie 01-06-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 14012
Onderwerpen Organisatie en beleid Ruimtelijke ordening

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Mede-overheden;
• Burgers en bedrijven, als gebruikers van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Doel van de regeling
Voor de meeste onderwerpen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hoofdspoor, rijksweg, rijksvaarweg, water of waterkering) zijn al geometrische begrenzingen vastgelegd in de Omgevingsregeling of Invoeringsregeling van de Omgevingswet. Daar waar nodig worden deze begrenzingen nog voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet geactualiseerd. Een beperkt aantal artikelen van de Omgevingsregeling die betrekking hebben op de geometrische begrenzingen worden geraakt door wijziging van bijlage III met verwijzingen naar nieuwe geometrieën.
De geometrische begrenzingen voor hoofdspoor, rijksweg, rijksvaarweg, water of waterkering geven aan waar regels (bijvoorbeeld vergunnings- of meldingsplicht) gelden voor activiteiten. Deze regels zijn nodig om te zorgen dat hoofdspoor, rijksweg, rijksvaarweg, water of waterkering zijn functie kan blijven vervullen.
Burgers, bedrijven en mede-overheden hebben baat bij actuele en accurate IenW-geometrieën, zodat zij in het Digitaal Stelsel Omgevingswet kunnen zien welke regels gelden voor bepaalde activiteiten op een bepaalde locatie.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Er ontstaan geen extra administratieve lasten voor burger of bedrijfsleven. Bestuurlijke lasten zijn niet voorzien. De milieutoestand wordt niet beïnvloed door deze regeling.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 1 juni 2022 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Eerste wijzigingsregeling IenW Omgevingsregeling

Bron: www.internetconsultatie.nl