Wijzigingsregeling IenW Omgevingsregeling

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een Wijzigingsregeling van de Omgevingsregeling voor. Hiermee wordt een aantal geometrische begrenzingen en bijbehorende artikelen in de Omgevingsregeling geupdate.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-12-2020
Einddatum consultatie 15-02-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 12364
Onderwerpen Ruimtelijke ordening

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Mede-overheden
• Burgers en bedrijven, als gebruikers van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Doel van de regeling:
Voor de meeste onderwerpen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hoofdspoor, rijksweg, rijksvaarweg, water of waterkering) zijn al geometrische begrenzingen vastgelegd in de Omgevingsregeling of Invoeringsregeling van de Omgevingswet. Met deze Wijzigingsregeling worden waar nodig deze begrenzingen nog voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1-1-2022) geactualiseerd, kwalitatief verbeterd of aangevuld. Ook wordt een beperkt aantal artikelen van de Omgevingsregeling die betrekking hebben op deze geometrische begrenzingen gewijzigd.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De geometrische begrenzingen voor hoofdspoor, rijksweg, rijksvaarweg, water of waterkering geven aan waar regels (bijvoorbeeld vergunnings- of meldingsplicht) gelden t.a.v. activiteiten in de leefomgeving. Deze regels zijn nodig om te zorgen dat hoofdspoor, rijksweg, rijksvaarweg, water of waterkering zijn functie kan blijven vervullen.
Burgers, bedrijven en mede-overheden hebben baat bij actuele en accurate IenW-geometrieën, zodat zij in het Digitaal Stelsel Omgevingswet kunnen zien welke regels gelden voor bepaalde activiteiten op een bepaalde locatie.
Er ontstaan geen extra administratieve lasten voor burger of bedrijfsleven. Bestuurlijke lasten zijn niet voorzien. De milieutoestand wordt niet beïnvloed door deze regeling.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 15 februari 2021 via deze website reageren op de Ontwerp-wijzigingsregeling, de Ontwerp-Toelichting en op wijzigingen in aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties. Voor de juiste wijze van indiening van uw reactie op de wijzigingen in de geometrieën, zie bijlage "Instructies om te reageren".

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl