Wijziging Regeling beheer verpakkingen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor in de Regeling beheer verpakkingen. Met deze wijziging worden normen aangewezen, waarmee producenten hun verpakking in overeenstemming kunnen brengen met de minimumeisen die de EU aan verpakkingen stelt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-09-2018
Einddatum consultatie 25-10-2018
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 9457
Onderwerpen Afval Stoffen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

-Producenten van verpakkingen.

Doel van de regeling:
De Rijksoverheid zet in op het verduurzamen van verpakkingen en het sluiten van de verpakkingsketen. Daarvoor is het van belang dat al bij het ontwerpen van verpakkingen gekeken wordt naar de samenstelling en de mogelijkheden voor hergebruik en recycling. Er zijn door de EU minimumeisen gesteld waar aan een verpakking dient te voldoen, de zogenaamde essentiële eisen. Met deze wijziging van de Regeling beheer verpakkingen worden normen aangewezen. Deze normen bieden producenten methoden hoe hun verpakkingen in overeenstemming te brengen met de essentiële eisen. Hiermee worden producenten gestimuleerd hun verpakkingen op een transparante wijze te verduurzamen. Tevens vergroot het de mogelijkheden tot handhaving van de geldende essentiële eisen.

Daarnaast wordt met de wijziging ingezet op het formaliseren van een bestaande procedure. In de praktijk rapporteren inzamelaars en verwerkers van verpakkingsafval de hoeveelheden verwerkt verpakkingsafval digitaal aan de uitvoeringsorganisatie van het verpakkende bedrijfsleven.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verwacht wordt dat met deze wijziging de verduurzaming van verpakkingen wordt gestimuleerd. Dat producenten beter op een meer transparante wijze kunnen werken aan het verduurzamen van hun verpakkingen. En dat de handhaafbaarheid van de geldende essentiële eisen wordt vergroot.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden en belanghebbenden kunnen bij hun reactie de hele wijziging regeling beheer verpakkingen (te vinden onder overige documenten) betrekken.
Uw reactie kunt u tot en met 25 oktober 2018 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekijkt uw opmerkingen zorgvuldig en tracht hiermee waar mogelijk de wetgeving te verbeteren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling Beheer Verpakkingen

Bron: wetten.overheid.nl

Gepubliceerde regeling

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl