Wijziging Havenbeveiligingswet ivm aanpassing opleiding havenbeveiligers

Het ministerie van IenW bereidt een wijziging van de Havenbeveiligingswet (Hbw) voor. Deze wet uit 2004 voert een Europese Verordening uit.
De huidige wijzigingen zijn vooral:
• Borging van het kwaliteitsniveau van havenbeveiligers door landelijke examinering ipv eisen aan de opleiding;
• Verheldering en vastleggen van bevoegdheden van ambtenaren;
• Opnemen van het trainingsvereiste voor veiligheidsbeambten van een havenfaciliteit;
• Enkele verbeteringen en verduidelijkingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-07-2020
Einddatum consultatie 27-08-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 7432
Onderwerpen Scheepvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• ISPS gecertificeerde havenfaciliteiten, havens en schepen;
• Bevoegde autoriteiten (burgemeesters van ISPS havens);
• Havenbeveiligers;
• Beveiligingsbranche;
• Handhavende instanties;
• Veiligheidsbeambten van de havenfaciliteit.

Het doel van de regeling is onder andere een uniform kwaliteitsniveau van havenbeveiligers. Daarbij wordt niet meer gestuurd op de kwaliteit van de opleiding, maar op de resultaten van een landelijke examinering. Dit biedt een onafhankelijke waarborg voor een goed basisniveau van een beveiliger die de opleiding tot havenbeveiliger heeft gevolgd. Daarnaast wordt een landelijke administratie bijgehouden van degenen die het examen met goed gevolg hebben afgelegd. Voortst komt er een herhaalplicht voor de huidige en toekomstige havenbeveiligers, en wordt daarmee ingespeeld op de actuele ontwikkelingen van security-aangelegenheden in zeehavens.

Ambtenaren worden door een besluit van de minister aangewezen om de informatie te ontvangen en beoordelen van schepen die een haven aan willen doen. En indien het vermoeden bestaat dat het schip niet aan de eisen voldoet, worden ook de vervolgstappen geregeld. De controle van het internationaal veiligheidscertificaat van schepen in de haven en enkele van de controlemaatregelen die daaruit voortvloeien, was (wet havenstaatcontrole) al de taak van de ambtenaren van de ILT. Het daadwerkelijk opleggen van de controlemaatregelen door de burgemeester wordt met deze wijziging eveneens verankerd in de wet.

Daarnaast is in het nieuwe artikel 14a opgenomen dat een havenbeveiligingsbeambte een training moet hebben gevolgd in een aantal onderdelen van de Europese Verordening. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald welke onderdelen dat precies zijn.

Voorziene inwerkingtreding is per juli 2021.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met het vervallen van de erkenningsregeling voor opleidingsinstituten vervalt de noodzaak toe te zien op de naleving van de erkenningsvoorwaarden. De ILT zal derhalve geen toezicht meer houden op de opleidingsinstituten. De modernisering is gericht op een beperking van de uitvoeringslasten, een gelijk speelveld voor alle opleidingsinstituten en een uniform kwaliteitsniveau van havenbeveiligers middels landelijke examinering.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 13 augustus 2020 reageren op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Havenbeveiligingswet

Bron: wetten.overheid.nl

Richtlijn 2005/65/EG van het Europees Parlement en de Raad

Bron: eur-lex.europa.eu

Verordening (EG) Nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad

Bron: eur-lex.europa.eu