Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Hiermee worden de bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector genormeerd. Met voorliggend wetsvoorstel wordt deze bezoldigingsnorm uitgebreid naar alle werknemers in de publieke en semipublieke sector.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 14 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: