nadere regels inzake kwaliteitsborging voor het bouwen

In de regeling kwaliteitsborging voor het bouwen (Rkb) wordt geregeld:
• de opleidingseisen van de kwaliteitsborger;
• de administratieve organisatie van de kwaliteitsborger:
• de bewaarplicht van de kwaliteitsborger;
• de informatieplicht kwaliteitsborger - instrumentaanbieder;
• het formulier voor de verklaring van de kwaliteitsborger;
• de verdeelsleutel voor de jaarlijkse bijdrage.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-11-2021
Einddatum consultatie 23-12-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 12658
Onderwerpen Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De Rkb ziet specifiek betrekking op:
- Marktpartijen die de instrumenten voor kwaliteitsborging maken en beheren.
- Marktpartijen die gerechtigd zijn de kwaliteitsborging uit te voeren met hiervoor ontwikkelde instrumenten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Betere borging van de bouwkwaliteit door introductie van een nieuw systeem voor kwaliteitsborging waarbij de verantwoordelijkheid voor de bouwkwaliteit eenduidiger wordt belegd.

Waarop kunt u reageren

Reactie op alle artikelen van de ontwerpregeling is mogelijk.
De Rkb wijzigt de Regeling Bouwbesluit 2012 (huidig recht) en de Omgevingsregeling. De Omgevingsregeling treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet tijdig de toelatingsorganisatie zijn ingesteld. De toelatingsorganisatie moet namelijk voor inwerkingtreding van het stelsel formeel zijn ingesteld om instrumenten voor kwaliteitsborging te kunnen beoordelen en tot het stelsel toe te laten, zodat op voldoende geschikte instrumenten voor kwaliteitsborging en kwaliteitsborgers beschikbaar zijn. Daarom zullen de bepalingen met betrekking tot het instellen van de toelatingsorganisatie in de Woningwet en ook de eisen waaraan instrumenten voor kwaliteitsborging moeten voldoen in het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012 eerder in werking treden. Het streven is deze bepalingen zo spoedig mogelijk na het advies van de Raad van State over het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen in werking te laten treden.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten