Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereiden het ontwerp-Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet voor. Dit ontwerpbesluit is een uitwerking van het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet dat momenteel aanhangig is in de Tweede Kamer. Met het ontwerpbesluit worden regels voor het geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen geïntegreerd in het stelsel van de Omgevingswet.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-02-2019
Einddatum consultatie 08-04-2019
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 8794
Onderwerpen Ruimtelijke ordening Geluid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, bedrijven, initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen en bestuursorganen worden geraakt door dit aanvullingsbesluit.

Het doel van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet is om de rijksregels voor geluid van grote geluidbronnen toe te voegen aan de Omgevingswet. De regels in het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet gaan over:
• het geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (geluidproductieplafonds of basisgeluidemissie);
• het toelaten van geluidgevoelige gebouwen nabij die geluidbronnen;
• sanering van te hoge geluidbelastingen langs decentrale infrastructuur.

De nieuwe geluidregels hebben als doel om omwonenden en andere belanghebbenden beter te beschermen tegen een onbeheerste toename van geluid van genoemde grote geluidbronnen en om nieuwe situaties met te hoge geluidbelastingen te voorkomen. Tegelijk worden de belangen van deze geluidbronnen bij voldoende geluidruimte geborgd. Met het opnemen van de geluidregels in de Omgevingswet ontstaat een consistente set aan regels voor het omgaan met geluid, waarmee mogelijkheden worden geboden om de bescherming tegen geluid zo goed mogelijk te combineren met het realiseren van maatschappelijk gewenste ruimtelijke en economische ontwikkelingen.

Het merendeel van de geluidregels krijgt een plek in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Daarnaast worden kleinere wijzigingen doorgevoerd in het Omgevingsbesluit, het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De nieuwe geluidregels bieden mogelijkheden voor een betere bescherming van omwonenden en andere belanghebbenden tegen onbeheerste toename van geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen, en voor het voorkomen van nieuwe situaties met te hoge geluidbelastingen. Tegelijk ontstaan meer en makkelijker toepasbare mogelijkheden om de bescherming tegen geluid te combineren met maatschappelijk gewenste ruimtelijke en economisch ontwikkelingen. In dat kader wordt meer ruimte geboden voor kleinere veranderingen aan een geluidbron, zonder dat daarbij een specifiek geluidonderzoek nodig is.
De verwachting is dat de nieuwe geluidregels – na de eerste invoering – zullen leiden tot een beperking van de totale uitvoeringslasten. Momenteel vindt nog onderzoek plaats naar de financiële effecten van het Aanvullingsbesluit. Een notitie met de belangrijkste conclusies over de regeldruk voor burgers en bedrijven is gepubliceerd onder “overige documenten”.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 8 april 2019 op alle onderdelen van het ontwerp-Aanvullingsbesluit Omgevingswet en de bijbehorende nota van toelichting een reactie inbrengen, te weten:
• de artikelen,
• het algemeen deel van de nota van toelichting,
• de artikelsgewijze toelichting.
Indien mogelijk, graag uw reactie rubriceren per thema.
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekijkt uw opmerkingen zorgvuldig en tracht hiermee waar mogelijk het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet te verbeteren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Besluit activiteiten leefomgeving

Bron: www.omgevingswetportaal.nl

Besluit bouwwerken leefomgeving

Bron: www.omgevingswetportaal.nl

Besluit kwaliteit leefomgeving

Bron: www.omgevingswetportaal.nl

Omgevingsbesluit

Bron: www.omgevingswetportaal.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

voorjaarsversie Aanvullingsbesluit Geluid

Bron: www.omgevingswetportaal.nl