Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie

Reactie

Naam Stichting Pensioenbehoud (mr. E.L. Daae)
Plaats Wassenaar
Datum 18 januari 2022

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van het Besluit.
Reactie van Stichting Pensioenbehoud op internet consultatie wijziging FTK
Het concept-besluit dat momenteel voor commentaar voorligt bij de internet consultatie van de minister SZW heeft als doel om artikel 137, lid 5 Pensioenwet te wijzigen. Volgens deze bepaling heeft de minister SZW de bevoegdheid nadere regels te stellen over de toeslagverlening (indexatie) voor zover het de huidige Pensioenwet betreft en deze nadere regels zijn opgenomen in het huidige Besluit Financieel Toetsingskader (FTK). Met het voorliggende concept-besluit wil de minister SZW een extra bepaling over de toeslagverlening opnemen die een alleen voor 2022 geldende versoepeling betekent over vanaf welke lagere dekkingsgraad mag worden geïndexeerd. Door het opnemen van een voorwaarde voor deze versoepeling die de mogelijke overgang naar een andere nog door het parlement goed te keuren wettelijke regeling aan deze versoepeling koppelt, kan worden gesproken van het gebruik van de bevoegdheid voor een ander doel dan waarvoor de bevoegdheid is verleend. Dat valt onder het juridische begrip détournement de pouvoir inhoudende dat een bestuursorgaan gebruik maakt van diens bevoegdheid voor een ander doel dan waarvoor de bevoegdheid is verleend zoals is bepaald in artikel 3:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit andere gebruik kan respectievelijk dient door de rechter te worden getoetst.
Daarnaast kan worden gesteld dat een dergelijke versoepeling met de bijbehorende voorwaarde niet ethisch verantwoord is zonder dat het parlement daarover haar mening kan geven. Want het concept-besluit loopt vooruit op het voorgenomen invoering van de Wet toekomst pensioenen gezien de eis van een voorgenomen besluit van een pensioenfonds tot ‘invaren’ in het voorgestelde nieuwe pensioenstelsel ondanks dat daarover nog geen wetsvoorstel is gepresenteerd aan het parlement. Een ‘blind’ voornemen dus met nog niet vast te stellen consequenties en gevolgen zonder dat direct belanghebbenden van de pensioenregeling zijn geraadpleegd dan wel hun instemming hebben kunnen geven.
Bestuur Stichting Pensioenbehoud, 18 januari 2022
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht