Wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie

De regering is voornemens het mogelijk te maken voor pensioenfondsen in 2022 onder waarborgen bij een beleidsdekkingsgraad van 105% kunnen indexeren. In deze AMvB wordt dat geregeld. Het besluit wijzigt het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-01-2022
Einddatum consultatie 23-01-2022
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 13476
Onderwerpen Organisatie en beleid Ouderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Pensioenfondsen, deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, AFM en DNB.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor burgers kan deze regeling tot gevolg hebben dat hun tweedepijlerpensioen eerder wordt geïndexeerd, mits het pensioenfonds waar zij zijn aangesloten gebruik kan maken van deze regeling en hiervoor kiest.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op alle onderdelen van het Besluit.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen