Wijziging van het algemeen Inkomensbesluit, het Dagloonbesluit en enkele andere besluiten ivm het arbeidsvoorwaardenbedrag

• In het Besluit SUWI worden twee nieuwe rubrieken ingevoerd in de loonaangifte en de polisadministratie, en vervallen twee rubrieken. De twee nieuwe rubrieken zijn voor opbouw van bedragen en belaste opnamen uit die opbouw zoals (individuele) keuzebudgetten en eindejaarsuitkeringen op grond van cao-afspraken. De vervallende rubrieken betreffen ‘extra periode salaris (EPS)’.
• De overige wijzigingen houden verband met de nieuwe en vervallende rubrieken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-05-2020
Einddatum consultatie 17-06-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 8911
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werkgevers, uitkeringsverstrekkers, werknemers en uitkeringsgerechtigden, leveranciers aan en afnemers van gegevens uit de polisadministratie, waaronder CBS, UWV en Belastingdienst.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het besluit zorgt, met de nog vast te stellen wijziging van de Regeling gegevensuitvraag loonaangifte, ervoor dat gegevens over opbouw van bedragen en opname van bedragen op grond van arbeidsvoorwaarden kunnen worden aangeleverd door werkgevers.
Daardoor worden ze bruikbaar voor vaststelling van rechten en verplichtingen in verband met de werknemersverzekeringen. In de regel wordt de opbouw van bedragen in tijdvakken in aanmerking genomen zodat die bedragen ook betrekking hebben op loon uit die tijdvakken. Voorkomen wordt dat belaste opnamen op door de werknemer gekozen min of meer toevallige momenten leiden tot gevolgen voor de uitkeringen.
De zichtbaarheid in de polisadministratie van opbouw en opname van de bedragen geeft CBS meer inzicht in de hoogte en de spreiding van het loon in de tijd, voor verwerking in statistieken over de arbeidsmarkt.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt een concept-besluit met verschillende onderdelen:
• Een wijziging van het Besluit SUWI en daarbij behorende algemene toelichting en artikelsgewijze toelichting.
• Met de voorgaande wijziging samenhangende wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen, het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, en het Besluit beslagvrije voet, met algemene toelichting en artikelsgewijze toelichting.
U kunt reageren op alle onderdelen van het wijzigingsbesluit.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen