Wijziging Wet milieubeheer i.v.m. implementatie richtlijn RED2

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de invoering van het transportgedeelte van de Europese herziene Richtlijn hernieuwbare energie (RED2) voor. Dit maakt de uitwerking van het Klimaatakkoord, en ook van de kaders van de RED2 mogelijk. Hiermee draagt deze regeling bij aan de vergroening van de mobiliteitssector. Daarnaast wordt een kleine aanpassing gedaan aan het Besluit energie vervoer voor de jaarverplichting 2021.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 3 januari 2022

De Wet is op 1 januari 2022 in werking getreden.

Link toegevoegd, 3 januari 2022

Op 14 juli 2021 is de Wet in het Staatsblad gepubliceerd. Op 23 december 2021 is de in werkingtreding gepubliceerd, namelijk per 1 januari 2022.

Kamerstuk toegevoegd, 1 juli 2020

Op 29 juni 2020 heeft de staatsecretaris van IenW de "Update implementatie RED2" naar de Tweede Kamer gestuurd.

Hoofdlijnenverslag met reactie IenW, 30 juni 2020

Aan het hoofdlijnenverslag van RED2 is de inhoudelijke reactie van het ministerie van ienW toegevoegd.

Consultatie rapport gepubliceerd, 23 maart 2020

Het hoofdlijnenverslag van de reacties op de Internetconsultatie is gepubliceerd. het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.