Wijziging Wet milieubeheer i.v.m. implementatie richtlijn RED2

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de invoering van het transportgedeelte van de Europese herziene Richtlijn hernieuwbare energie (RED2) voor. Dit maakt de uitwerking van het Klimaatakkoord, en ook van de kaders van de RED2 mogelijk. Hiermee draagt deze regeling bij aan de vergroening van de mobiliteitssector. Daarnaast wordt een kleine aanpassing gedaan aan het Besluit energie vervoer voor de jaarverplichting 2021.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-01-2020
Einddatum consultatie 04-02-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10209
Onderwerpen Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Brandstofleveranciers van benzine en diesel;
• Leveranciers van hernieuwbare energiedragers;
• Gebruikers van benzine en diesel;
• Tankstationhouders (indien er nieuwe brandstoffen moeten worden aangeboden);
• Investeerders in nieuwe infrastructuur
• De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Doel van de wijziging:
De EU heeft eind 2018 de herziene Renewable Energy Directive (RED2) vastgesteld. Het transportgedeelte van RED2 bevat de verplichting om een stijgende hoeveelheid hernieuwbare energiedragers in het transport te realiseren. De exacte hoogte van de verplichting wordt in het Besluit energie vervoer geregeld. In het Klimaatakkoord is daarnaast ook een doel voor hernieuwbare brandstoffen in wegtransport opgenomen. De CO2-impact in de keten moet hierbij zo laag mogelijk zijn. De voorliggende wetswijziging zorgt voor een flexibele grondslag en maakt het behalen van de beide bovenstaande doelen mogelijk. De regeling gaat alle sectoren aan waar vloeibare en gasvormige brandstoffen worden geleverd. Bij de implementatie van de RED2 wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het bestaande systeem.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Effect op doelstellingen:
De regeling draagt bij aan het behalen van stijgende doelstellingen ten aanzien van de vergroening van de mobiliteitssector. Hierbij krijgt ook de binnenvaart een verplichting om de sector te vergroenen. Daarnaast maakt deze wet verdere verlaging van de CO2-footprint in de vervoersketen mogelijk.

Effect op toezicht:
Deze wetgeving biedt een grondslag voor publiek toezicht in alle schakels op Nederlands grondgebied, additioneel aan de Europese certificeringssystematiek. Hiermee wordt de borging van de duurzaamheidscriteria versterkt.

De effecten voor Bedrijven:
Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande systematiek. Hierdoor worden de kosten zoveel mogelijk beperkt. Voor bedrijven met een nieuwe of een grotere jaarverplichting nemen de kosten toe.

De effecten voor de NEa:
De ontwikkelkosten voor een nieuw register worden geraamd op 2 miljoen euro.

Effecten voor de consument:
De hernieuwbare energiedragers zijn duurder dan de fossiele variant. Het valt niet te zeggen in welke mate de kosten worden doorberekend aan de consument. De prijs aan de pomp is van veel factoren afhankelijk

Effecten voor het milieu: Deze nieuwe richtlijn heeft positieve gevolgen voor het milieu. Het vermindert de broeikasgasemissies van vervoersbrandstoffen.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 4 februari 2020 via deze website reageren op alle onderdelen van de wetswijziging en de toelichting.
Voor het gemak is onder 'Overige documenten' een leesversie van het wetsvoorstel RED2 toegevoegd. Hier vindt u tevens het aangepaste Besluit energie vervoer.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet milieubeheer

Bron: wetten.overheid.nl

Te implementeren regeling Renewable Energy Directive

Bron: ec.europa.eu

Besluit energie vervoer

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

publicatie in staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Kamerstuk Update implementatie RED2

Bron: www.tweedekamer.nl