Verzamelwijziging Bbl veiligheidscoördinator

In dit besluit worden enkele wijzigingen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving aangebracht. De wijzigingen zijn onderdeel van beleidsontwikkeling in het kader van de doelen van bouwregelgeving, en zijn onder meer gericht op het regelen van een veiligheidscoördinator voor de directe omgeving van een bouw- of sloopterrein.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-02-2020
Einddatum consultatie 21-03-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Ruimtelijke ordening

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De diverse wijzigingen in het besluit raken de volgende doelgroepen:
- bij de bouw betrokken bedrijven, die aan de nieuwe voorschriften moeten voldoen;
- burgers, die gebaat zijn bij de wijzigingen die onder meer gericht zijn op toegankelijkheid van gebouwen en veiligheid bij een bouw- of sloopterrein;
- gemeenten, zo is bijvoorbeeld de risicomatrix een nieuw verplicht aanleververeiste bij een sloopmelding.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Gezien de diverse wijzigingen heeft dit besluit verschillende doelen en diverse effecten:
- Het beter borgen van de omgevingsveiligheid van een bouw- of sloopterrein, voorkomen dat incidenten zich opnieuw voordoen;
- Verbeteren van de brandveiligheid in nieuwe en bestaande woningen;
- Het toegankelijker maken van nieuwe woningen en andere gebouwen voor mensen met een fysieke of visuele beperking;
- Het verder verduurzamen van nieuwe woningen;
- Het beter waarborgen van de veiligheid van fietsers op bruggen;
- Verduidelijking van de regelgeving, verbeteren van de toepasbaarheid ervan en aansluiten op het stelsel van de Omgevingswet.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele besluit en de toelichting kan gereageerd worden. Ook kan op het concept van de risicomatrix gereageerd worden, die los van het besluit online is gepubliceerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten