Verzamelbesluit wijziging bestaande regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt het ‘Verzamelbesluit wijziging bestaande UPVs’ voor. Dit Besluit wijzigt het Besluit beheer autobanden (Bba), het Besluit beheer verpakkingen 2014 (Bbv2014) en het Besluit beheer autowrakken, en trekt het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008 in. Het grootste deel van de wijzigingen is wetstechnisch van aard. Verder worden met dit besluit de termen ‘importeur’ in het Bba en ‘drankenkartons’ in het Bbv2014 inhoudelijk gewijzigd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-02-2022
Einddatum consultatie 17-03-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 13357
Onderwerpen Afval Stoffen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Producenten en importeurs van autobanden, auto's en batterijen en accu's.
• Producenten van drankenkartons.

Doel van de regeling
Aanleiding voor Besluit is dat per 1 januari 2023 algemene regels van kracht worden voor de
UPVs voor autobanden, autowrakken en batterijen. Deze algemene regels voor UPV volgen uit de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen en zijn geïmplementeerd in alle lidstaten. Concreet gaat het om het volgende:
• Het wegnemen van samenloop van bepalingen in het Besluit beheer autobanden, het Besluit beheer autowrakken en het Besluit beheer batterijen en accu's 2008 met bepalingen in Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid;
• Aanpassen van het begrip 'importeur' in Besluit beheer autowrakken;
• Aanpassen van het begrip 'drankenkartons' in het Besluit beheer verpakkingen 2014.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

1. De wijzigingen leiden niet tot verhoging of verlaging van de lastendruk;
2. De aanpassing van het begrip ‘importeur’ leidt ertoe dat een particulier die een auto importeert verantwoordelijk is voor de afvalfase van de door hem geïmporteerde auto;
3. De wijziging van het Besluit beheer verpakkingen 2014 heeft gevolgen voor het verpakkende bedrijfsleven als in 2023 de recycleverplichting voor drankenkartons wordt ingevoerd. Dat gebeurt door het in werking laten treden van artikel 7 van het Besluit beheer verpakkingen 2014 en het vaststellen van een recyclingpercentage voor drankenkartons. Dan zullen ook de gevolgen van de wijziging van het begrip drankenkarton in dit besluit in beeld worden gebracht.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 17 maart 2022 via deze website reageren op de artikelteksten en de toelichting van het ontwerpbesluit.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit beheer autobanden

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit beheer autowrakken

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit beheer batterijen en accus

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit beheer verpakkingen 2014

Bron: wetten.overheid.nl