Uitbreiding bestuurlijk handhavingsinstrumentarium van de minister in het onderwijs

Het wetsvoorstel stelt voor de uitbreiding van het bestuurlijk instrumentarium waarmee de minister kan ingrijpen door: het invoeren van een spoedaanwijzing, een bevoegdheid tot schorsen van recht tot diplomering/examinering private instellingen mbo, de uitbreiding van de definitie van wanbeheer, verplichting tot het bevorderen van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in het mbo, uitbreiding van de beëindiging van de bekostiging in po/vo en aanscherpen wettelijke termijn toezichtproces.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 6 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: