Uitbreiding bestuurlijk handhavingsinstrumentarium van de minister in het onderwijs

Het wetsvoorstel stelt voor de uitbreiding van het bestuurlijk instrumentarium waarmee de minister kan ingrijpen door: het invoeren van een spoedaanwijzing, een bevoegdheid tot schorsen van recht tot diplomering/examinering private instellingen mbo, de uitbreiding van de definitie van wanbeheer, verplichting tot het bevorderen van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in het mbo, uitbreiding van de beëindiging van de bekostiging in po/vo en aanscherpen wettelijke termijn toezichtproces.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-03-2020
Einddatum consultatie 21-04-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 11157
Onderwerpen Voortgezet onderwijs Basisonderwijs Beroepsonderwijs Hoger onderwijs Overige vormen van onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Besturen van onderwijsinstellingen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Omdat de maatregelen behoren tot het ultimum remedium van het ingrijpen door de minister op onderwijsinstellingen, is het te verwachten effect klein. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin de minister het ultimum remedium inzet wordt meer mogelijkheden voor de minister geboden om in te grijpen.

Waarop kunt u reageren

Op de nadere uitwerking van de voorgestelde maatregelen en het effect ervan op de praktijk. De maatregelen zelf zijn reeds bij de Tweede Kamer aangekondigd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen