Wet taal en toegankelijkheid HO en MBO

Maatregelen:
•modernisering eisen onderwijs in andere taal
•invoering toestemmingsvereiste voor numerus fixus(NF)op Ad- /bacheloropleiding
•mogelijkheid NF enkel op anderstalig traject van Ad-/ bacheloropleiding
•mogelijkheid uitschrijven meer plaatsingsbewijzen voor NF-opleiding dan beschikbare capaciteit
•maximum instellingscollegegeld EER-studenten
•wettelijke basis berekenen eigen bijdrage aan studenten met buitenlands diploma voor kosten diplomawaardering en afnemen taaltoets

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-12-2018
Einddatum consultatie 28-01-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 9611
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling heeft gevolgen voor instellingen en studenten in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De aanpassingen m.b.t. taalbeleid hebben diverse effecten. Voor instellingen die een opleiding in een andere taal willen verzorgen wordt ruimte in de wet gecreëerd voor maatwerk. Daarnaast zal de wet duidelijkheid bieden over verplichtingen voor instellingen als het gaat om verantwoording en taalbeleid. Er komt meer nadruk op de plicht om in geval van anderstalig onderwijs de kwaliteit en de toegankelijkheid van het onderwijs voor Nederlandstalige studenten te blijven realiseren. Daarmee biedt de wet heldere aanknopingspunten voor de minister van OCW en voor de Inspectie om inzicht te krijgen in door instellingen gemaakte keuzes, en wordt de wet beter handhaafbaar.
Invoering van het toestemmingsvereiste voor het voeren van een numerus fixus heeft als beoogd effect voor studenten dat de toegankelijkheid van opleiding enkel is beperkt indien echt nodig. Met meer transparantie over de besluiten om tot een numerus fixus over te gaan, wordt beoogd meer duidelijkheid (en begrip) te bieden over de noodzaak bij bepaalde opleidingen om een numerus fixus in te stellen. Het kunnen uitgeven van meer plaatsingsbewijzen voor NF-opleidingen heeft als beoogd effect dat minder studenten onnodig een kans op het volgen van hun opleiding naar keuze mislopen.
De maximering van het instellingscollegegeld heeft tot doel het volgen van tweede studies in het hoger onderwijs toegankelijk te houden voor studenten. Doordat de maximering enkel geldt voor EER-studenten, is het effect voor niet-EER-studenten dat instellingen de hoogte van het instellingscollegegeld kunnen gebruiken om te sturen op het aantal niet-EER-studenten dat zich inschrijft voor een opleiding.
De maatregelen t.a.v. de eigen bijdrage voor diplomawaardering het afnemen van taaltoetsen Engels hebben als beoogd effect dat instellingen de rijksbijdrage meer kunnen aanwenden voor het primaire proces. Het effect voor studenten is dat zij in voorkomend geval kunnen worden gevraagd een dergelijke eigen bijdrage te betalen.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel kan gereageerd worden.
Het verdient daarbij vermelding dat de mogelijkheid voor de minister van OCW om een numerus fixus te blokkeren voortvloeit uit het regeerakkoord. In die zin is er beperkte ruimte om het toestemmingsvereiste voor de numerus fixus anders vorm te geven.

Downloads

  • Concept regeling

    Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taalbeleid in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid)

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen