Regeling kaderrichtlijn afvalstoffen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een regeling voor ter implementatie van de herziene kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA) (zoals gewijzigd door een Europese Richtlijn). Hiervoor is eerder al een wet en een AMvB geconsulteerd, zie de links hieronder. Door de voorgestelde regeling wordt de Regeling algemeen verbindend verklaring overeenkomst afvalbeheerbijdrage vastgesteld. Bovendien wordt de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen gewijzigd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-02-2020
Einddatum consultatie 30-03-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11076
Onderwerpen Afval

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Producenten die vallen onder een regeling uitgebreide producentenverantwoordelijkheid die wordt ingevuld door een afvalbeheerovereenkomst;
• Bedrijven die handelingen met bepaalde afvalstoffen verrichten.

Het doel van de Regeling AVV overeenkomst afvalbeheerbijdrage:
Een ‘algemeen verbindend verklaring van een overeenkomst over een afvalbeheerbijdrage’ (AVV) wordt beschouwd als een regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.
Met de regeling AVV overeenkomst afvalbeheerbijdrage worden de aanvraaggegevens en onderwerpen voor de inhoud van de afvalbeheerovereenkomst bij een verzoek tot AVV geregeld. Dit heeft (mede) als doel het kunnen toetsen van dat verzoek aan artikel 8bis van de KRA.

Het doel van de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen:
Het Nederlandse systeem van melden van handelingen met bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen moet in lijn worden gebracht met de herziene KRA.

Ook worden enkele andere regelingen op meer technische punten worden gewijzigd, omdat dit noodzakelijk is voor de implementatie van de KRA in Nederlandse wetgeving.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Regeling AVV overeenkomst afvalbeheerbijdrage:
Het besluit tot het algemeen verbindend verklaren is een overheidsmaatregel die ervoor zorgt dat alle producenten een financiële of financieel-organisatorische verantwoordelijkheid dragen voor het beheer van de afvalfase in de levenscyclus van het betrokken product. De aangepaste regeling zorgt ervoor dat de benodigde gegevens voor toetsing van een verzoek tot AVV aansluiten op de herziene KRA en de daarin opgenomen minimumvoorschriften voor een regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Deze gegevens leiden niet tot een toename van bestaande gegevens die nodig zijn bij een verzoek tot AVV, maar deze worden wel nader gespecifieerd en gerubriceerd.

Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen:
Het betreft het schrappen van enkele bestaande uitzonderingen op meld- en registratieplichten voor gevaarlijke afvalstoffen, zoals opgenomen in de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. De wijzigingen hebben tot gevolg dat er meer informatie beschikbaar is over de afvalstoffenketen. Dit kan een positief effect hebben op toezicht en handhaving en daardoor bijdragen aan het voorkomen van risico’s voor het milieu van afvalstoffenbeheer.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 30 maart 2020 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

1 Internetconsultatie implementatieWET wijziging KRA

Bron: www.internetconsultatie.nl

2 Internetconsultatie ImplementatieBESLUIT wijziging KRA

Bron: www.internetconsultatie.nl

Publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl